VÁM PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VÁM

VÁM PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VÁM Letošní oslavy Dne matek, konané 12.května v sále Hotelu Pivovar, byly velkým poděkováním všem ženám, matkám a babičkám za jejich starostlivou a laskavou péči svým drahým. Oslavy pořádal Městys Davle a spolek Vltavan. Již tradičně byly zahájeny vystoupením dětí z místní mateřské školy. Jejich velmi pěkné pásmo písní a básní bylo pohlazením na duši, mnohým se v očích zatřpytily slzy. Děti byly odměněny bouřlivým a zaslouženým potleskem a byly jim předány drobné pamlsky. Všechny přítomné ženy od nich obdržely malé vkusné dárečky, které děti samy vyrobily. Starosta městyse Mgr. Jiří Prokůpek a předseda Vltavanu Ing. Josef Bílek poblahopřáli přítomným matkám, babičkám a ostatním ženám a jako poděkování za jejich obětavou a láskyplnou péči o své nejbližší obdržely kytičku karafiátu. Samozřejmě nechyběl zákusek a káva. K dobré pohodě a milému posezení přispěla i oblíbená hudba kapelníka Antonína Kubíčeho, která hrála nejen k poslechu, ale i k tanci. Letošní oslavy Dne matek se opravdu vydařily a přispěly k dobré náladě a příjemné pohodě všech přítomných, zejména vystoupení dětí je naplnilo zdravým optimismem. Květen 2018      Výbor Vltavanu...

Po stopách vltavských plavců

Po stopách vltavských plavců K připomenutí 625.výročí od úmrtí sv. Jana Nepomuckého, patrona plavců, vodáků, loďařů, mostů ….se uskutečnila putovní plavba „Po stopách vltavských plavců“ z Českých Budějovic do Prahy. Plavci z Voroplavby Český Krumlov – šest kamarádů z veslování čekala bezmála dvě stě kilometrová plavba po Vltavě, kterou chtěli uctít těžkou a nebezpečnou práci starých plavců. Veslaři zahájili plavbu v pátek 4.5.2018 v Českých Budějovicích. Cestou se zastavili v Purkarci, kde si prohlédli Síň voroplavby a purkarečtí vltavané je pohostili. V neděli 6.5. v podvečer se zúčastnili polní mše u sochy sv. Jana Nepomuckého. Cestou ze Slap do Prahy v pondělí 7.5. měli zastávku v Davli, kde jim členové spolku Vltavan ukázali muzeum a připravili malou svačinu. Poté se vydali na svých lodích na poslední úsek své plavby , kterou ukončili v Praze pod Karlovým mostem. Květen 2018                                  Výbor Vltavanu...

Parník Vltava brázdil Vltavu

V sobotu 28.dubna 2018 byla zahájena 153.plavební sezóna Pražské paroplavební společnosti. Také letos se této plavby zúčastnili členové spolku Vltavan z Prahy, Štěchovic a Davle. Delegace davelských krojovaných Vltavanů byla nejpočetnější. Cestou jsme pozorovali nejenom krásnou přírodu po obou březích Vltavy, ale navzájem se zdravili s chataři, rekreanty a těmi, kteří šli Posázavskou stezku. Zejména srdečně jsme mávali účastníkům setkání u příležitosti 100. Výročí osady Ztracenka, kteří nám na břehu předali Pamětní list jako vzpomínku na Svatojánské proudy. Hlavní však byl slavnostní průvod Vltavanů od přístavu ve Slapech k soše sv.Jana Nepomuckého. V čele byly neseny prapory jednotlivých spolků a zástava Vltavanu Čechy. U sochy byly položeny kytice a při této příležitosti jsme zarecitovali Českou modlitbu od Karla Havlíčka Borovského : „Svatý Jane z Nepomuku, drž nad námi svojí ruku, ať nám Bůh dá, co dal tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě!“ Společným foto jsme ukončili tento slavnostní akt, kterým bylo připomenuto 625. Výročí úmrtí Jana Nepomuckého, ale také zahájeny oslavy 120. Výročí založení spolku Vltavan Štěchovice. Ve 14,30 hod. se parník Vltava bezpečně kormidlovaný bratrem kpt. Karlem Mikšovským, vydal na plavbu zpět do Prahy. Květen 2018 Výbor Vltavanu...

Knihovna Strahovského kláštera

Voraři v Čechách Vltavan Čechy ve spolupráci s členskými spolky Vltavanů a za přispění ČVÚT organizačně napomohly vydání knihy Voraři v Čechách autora  Jiřího Svobody.  Kniha o 190 stránkách je rozdělena do několika částí, které vystihují historii vorařství u nás. Její vydání bylo slavnostně uvedeno do života 22.3.2018 v Knihovně Strahovského kláštera. Proč zrovna tam? Nabídka   pana opata   Michaela Josefa Pojezdnýho Strahovského kláštera slavnostní uvedení knihy do života právě v nejstarší a nejcennější nejlépe zachovalé knihovně kláštera premonstrátů se nedala na jedné straně odmítnou. Nabídka v sobě ale skrývala i určitou symboliku. Totiž na konci chodby nad dveřmi visí portrét opata Kryšpína Fucka, který před polovinou 17. století splavnil horní tok Vltavy až do Prahy. Jinak sbírka knihovny čítá na 300 tisíc svazků, které jsou rozděleny na dva sály klasicistní filosofický a barokní teologický. Nejstarší část dnešní knihovny, barokní Teologický sál, vznikl v letech 1671až 1674, hlavní klasicistní klenutý Filosofický sál pochází z roku 1794 a svojí výškou přesahuje dvě patra budovy. Sálům dominují nástropní fresky Siarda Noseckého a Antona Maulbertsche. I když auditorium čítající okolo 80 osob (zástupci MK ČR, Paroplavební společnosti, zástupci ČVUT a tisku) bylo zklamáno omluvenou neúčastí pana opata, uvedení knihy bylo slavnostní a důstojné. Zástupce pana opata na úvod přivítal všechny přítomné. Pan N. Savický a president Vltavanu Čechy Ing. Jaroslav Camplík v krátkosti vysvětlili průběh vzniku a vydání knihy a sám autor Jiří Svoboda poté hovořil o jednotlivých oddílech knihy. Jeho zkušenosti a skutečně prožité příběhy v průběhu získávání historických podkladů pro knihu zaujaly většinu přítomných. Na závěr slavnostního uvedení knihy N. Savický pronesl krátký přípitek.   Text: MVDr. E. Slanec Foto: Ing. Josef...

Návštěva v Domově Maják

Vltavané na návštěvě v domově pro seniory DOMOV MAJÁK, o.p.s.- Příbram Dne 14.3.2018 členové spolku Vltavan Davle – J. Bílek, E. Slanec ,O.Volešáková a M. Kolbeková u příležitosti 90. narozenin bratra Josefa Jansy navštívili jeho současný Domov Maják v Příbrami a poblahopřáli mu k jeho významnému jubileu. Mimo balíčku obdržel písemné blahopřání spolku a starosty Městyse Davle Mgr. Jiřího Prokůpka. Opakovaně děkoval a byl upřímně dojat. Přestože je nechodící je na první pohled vidět, že personál Domova Maják poskytuje vynikající sociální péči pro všechny seniory s různým stupněm postižení, včetně nepřetržité zdravotnické a ošetřovatelské péče. Současně jsme pro pacienty uspořádali přednášku na téma Voraři. Zájem seniorů byl ohromný. Všichni obdivovali promítnutá DVD o stavbě vorů, historii šífařství a činnost vltavanských spolků nejen u nás, ale i v zahraničí. Byli jsme rádi, že jsme tuto besedu pro seniory uspořádali a udělali jim více radosti, než jsme očekávali. Výbor Vltavanu...

Zpráva o činnosti Vltavanu Davle za rok 2017

Vážené sestry a bratři Vltavané, vážení hosté Máme za sebou náročný, ale velmi úspěšný rok, rok 2017. Díky dobré přípravě a velkému úsilí členů i příznivců našeho spolku Vltavan Davle, jsme velmi důstojně oslavili 120.výročí vzniku našeho spolku. Vzdali jsme tak hold našim předkům a také udělali velkou propagaci Vltavanu Davle. Dovolte mi, abych ve stručnosti informovala o činnosti našeho spolku za uplynulý rok. Je již tradicí, že každý rok začíná přípravou Vltavanského plesu. Na tomto jubilejním plese jsme si dali obzvlášť záležet. Ples zahájili krojovaní Vltavané se spolkovými prapory, následovalo vystoupení 2 členů opery Národního divadla v Praze. Mezi hosty mj. byla i poslankyně parlamentu ing.Věra Kovářová, prezident spolku Vltavan Čechy ing.Jaroslav Camplík, v hojném počtu se zúčastnili i zástupci bratrských spolků Vltavanu. Druhý den se konala valná hromada. Zástupci našeho spolku se též zúčastnili plesu Vltavanu Praha, Štěchovice a Purkarec, valné hromady Vltavanu Praha, Štěchovice, Purkarec a Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích. V březnu probíhaly brigády na čištění břehu Vltavy. Na zahájení plavební sezony se rádi zúčastňujeme plavby na parníku z Prahy do Slap. Druhou květnovou neděli pořádáme ve spolupráci s Městysem Davle a MŠ Svátek matek. Již tradičně se delegace Vltavanu zúčastňuje setkání MVA, které jsou pořádány v různých zemích Evropy. Vloni toto setkání proběhlo ve Slovinsku. Další období bylo již ve znamení příprav na 120.výročí založení spolku. Při příležitosti tohoto výročí našeho spolku a na památku vorařů a šífařů byl postaven vor, připomínající zručnost a práci těch, kteří splavovali řeku Vltavu. Na stavbě voru se podíleli členové Vltavanu Purkarec, žáci Středního odb.učiliště Praha Jarov a členové našeho spolku. Vlastní oslavy se konaly pod záštitou zastupitelstva Městyse Davle ve dnech 21.a 22.července v Obecním...

Spolek VLTAVAN DAVLE oslavil 120. let své činnosti.

Davelský spolek VLTAVAN slaví 120 let od svého založení. Jde o jeden z nejstarších fungujících spolků v okolí, který navazuje na tradice spolkového života lidí kolem řeky Vltavy. Spolek založili tzv. „šífaři“, nebo-li plavci, voraři a dělníci z okolí Vltavy s cílem finančně podpořit sociálně slabé rodiny vorařů a organizovat kulturní program Historie spolku VLTAVAN DAVLE sahá do období vlády Habsburků. Před 120 lety jej založili plavci, dělníci z místních cihelen a lomů, kteří se živili dopravou stavebního materiálu po vodě po vzoru pražského spolku. Plavectví, jemuž se lidově říkalo šífařina a s ním spokojený provoz patřilo k největší části obživy obyvatelstva Davle a jeho okolí. Na šífech byl dopravován stavební kámen z davelských lomů, cihly z místních cihelen, stavební i palivové dříví. Spolek její zakladatelé pojmenovali jeho zakladatelé podle pramene své obživy, podle řeky Vltavy. Vltavan tehdy z příspěvků členů a výtěžků z akcí pořádaných členy podporoval své členy v nemocnici, ve stáří, poskytoval příspěvek na pohřeb a přispíval hmotně vdovám a sirotkům. Spolek VLTAVAN se skládá se čtyř samostatně fungujících avšak úzce spolupracujících spolků: Vltavan Praha, Vltavan Davle, Vltavan Štěchovice a Purkarec u Hluboké nad Vltavou. Dnes, i když VLTAVAN již neplní svou kdysi původní hlavní funkci (zajišťování sociálních jistot), nadále umožňuje svým členům, aby se setkávali, sdružovali, pomáhali si a bavili se. Aktivita spolku je obdivuhodná. K pravidelným akcím patří různá setkávání (pravidelné schůze), ples Vltavanů, který patří již léta k nejoblíbenějším akcím celého roku, dále oslavy důležitých výročí, setkání s vorařskými českými i zahraničními spolky, pravidelně organizované pobyty v lázních, setkání a oslavy s ostatními bratrskými spolky atd. V současné době má spolek 240 bratrů...

23.7.2017 Zpráva jednatele na schůzi k 120.výročí Vltavanu Davle

   Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté         Čas plyne jako stříbropěnná Vltava a spolek Vltavan Davle již 120 let zdárně proplouvá řekou času – stejně jako kdysi voraři a šífaři vodami Svatojánských proudů.      Ano, je to již 120 let, kdy se 26.prosince v tehdy hraběcím pivovaře v Davli konala ustavující valná hromada spolku. Přítomno bylo 38 členů, aklamací byl zvolen první výbor. Předsedou se stal František Kutil.       S hrdostí můžeme říct, že spolek Vltavan Davle zdárně doplul ke 120. výročí svého vzniku.      Bohatá byla historie, mnoho se za těch 120 let vykonalo. Důležité je, že jsme v průběhu let nejen vzpomínali na ty, kteří přes půl století brázdili proudy řeky Vltavy, plavili po ní dříví, kamení, písek a jiný stavební materiál. Víme, že to byli silní, nebojácní a stateční chlapi, milovali svou práci, svou řeku, která jim přinášela radost, ale především obživu.      Nešlo jen o vzpomínky – především jsme se snažili jejich odkaz a tradice nejen zachovávat, ale i dále rozvíjet, přibližovat současnému dění, získávat mladé lidi pro myšlenky a odkaz našich předků.      Nebudeme si podrobně připomínat celou historii 120 let, často jsme o tom na našich schůzích hovořili. Vždyť historii plavectví v našem kraji, současnost a spolupráci s ostatními spolky připomínají prostory naší klubovny a muzea, které slavnostně otevřel a posvětil 28. srpna 2013 arcibiskup Dominik Duka.      Vraťme se do doby nedávno minulé a ve stručnosti uveďme ty nejdůležitější okruhy naší činnosti : v místech, kde byl náš spolek založen, a na paměť jeho vzniku a činnosti byla v roce 2007 odhalena pamětní deska na památku šífařů byla v červenci 2008 odhalena socha šífaře od akademického sochaře Vitanovského...

VLTAVAN DAVLE na 30. valné hromadě Evropské vorařské asociace.

Ve dnech 22.-25.6. 2017 se Vltavan Davle, Praha, Štěchovice a Purkarec jako členové  Vltavanu Čechy, který je členem asociace Evropských vorařů , zúčastnily Mezinárodního setkání vorařů v Mariboru ve Slovinsku. Z Davle nás na tuto slávu jelo autobusem celkem 41 za doprovodu neplacené tlumočnice J. Gáškové.   Z Prahy jeli 4, ze Štěchovic 4 a z Purkarce 6, kteří dorazili 23.6.2017. Setkání se zúčastnili mimo nás Čechů také Italové, Rakušané, Němci, Finové, Portugalci, Španělé, Litevci, Francouzi, Švýcaři a Poláci. Celkem se jednalo cca o 400 členný kolektiv. Odjíždělo se 22.6.2017 v 5 hodin ráno. Každý účastník obdržel potravinový balíček na cestu od sponzorů bratrů Františka Dolejšího a Josefa Podra. Cestu dlouhou přes 700 km jsme se 4 přestávkami bez větších prodlev urazili za méně než 10 hodin. Větší část výpravy byla ubytována v hotelu Habakuk a zbývajících 14 členů pak v hotelu Aréna. Ještě před večeří se mohl každý, pokud se mu chtělo, vykoupat v termálních lázní v hotelu Habakuk. Po přivítání  hostiteli byli představeni průvodci a tlumočníci jednotlivých skupin, kteří měli doprovázet hosty. Češi byli přiřazení do skupiny Němců a Rakušanů. Večeře byla jednotná, v polosamoobslužném stylu (každý si došel k výdejnímu stolu pro svůj příděl). Další den se uskutečnilo jednání vedoucích jednotlivých delegací v hotelu Habakuk. Zde se řešily především organizační záležitosti fungování Evropské vorařské asociace,  aktivita  zvoleného vedení, finanční záležitosti, placení příspěvků, vyloučení spolků, které neplatí příspěvky a další otázky. Stručně můžeme říci, že díky aktivnímu přístupu naších zástupců (br. J. Camplíka a br. J. Bílka) bude pro českou delegaci při příští valné hromadě k dispozici samostatný překladatel do češtiny. Příští valná hromada se bude konat v Itálii. Pro ostatní členy delegací byl připraven program s prohlídkou centra města Hlavního...

Zpráva z Valné hromady konané 12.2.2017

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané Tradiční společenskou a kulturní událostí, Vltavanským plesem, jsme zahájili významný rok 120.výročí založení našeho spolku Vltavan Davle. V dnešní zprávě o činnosti se chci zmínit o důležitých událostech posledních 5 let. Samozřejmě, že jsme rozvíjeli nejen vlastní spolkovou činnost, ale spolupracovali i s ostatními Vltavanskými spolky a v neposlední řadě i s Mezinárodní vorařskou asociací. V roce 2012 jsme se zúčastnili oslav 110. výročí založení spolku Vltavan Purkarec. V roce 2013 bratři a sestry ve Štěchovicích oslavili 115. výročí vzniku spolku. V uplynulém roce jsme v hojném počtu byli na oslavách 145. výročí nejstaršího spolku, Vltavan Praha. Kromě Vltavanských spolků trvá naše vzájemná spolupráce s Dělnickou besedou Havlíček Řevnice, která v roce 2014 oslavila již 110. výročí svého trvání. Četná delegace bratrů a sester našeho spolku byla samozřejmě přítomna těchto oslav. Jednou z významných událostí bylo vybudování a otevření klubovny a muzea Vltavanu Davle. Byla to namáhavá a radostná práce našich bratrů a sester za nemalé podpory Městyse Davle, hlavně starosty bratra mgr. Jiřího Prokůpka. K úspěšnému završení díla přispěli sponzoři bratr ing. Josef Podr a bratr Hanns Ortner. Vyvrcholením byla přítomnost kardinála Dominika Duky, který přestřižením pásky slavnostně otevřel klubovnu a muzeum. Pro úplnost dodávám přesné datum, 23. srpna 2013. O rok později, 29. června 2014 naši obec opět navštívil kardinál Duka, a to u příležitosti slavnostní mše a pouti na Ostrově, kdy byl Městysi Davle udělen čestný titul Vorařská obec. Pochopitelně, že tento titul není jen městyse Davle, ale zásluhu na udělení má i náš spolek. Název našeho spolku je úzce spjat s řekou Vltavou, které každým rokem vzdáváme dík, jednak...

POZVÁNKA NA PLES

POZVÁNKA NA  PLES Spolek Vltavan Davle zve všechny členy a příznivce na tradiční VLTAVANSKÝ PLES který se koná 11.února 2017 od 20,00 hod. v Hotelu Pivovar Davle k tanci a poslechu bude hrát kapela RADOVĚNKA řízená Petrem Kavlíkem a Falko Melodi Petra Školky V programu vystoupí sólisté Národního divadla v Praze Vratislav Kříž a Yukiko Šrejmová Kinjo Vstupné 100,- Bohatá tombola Zároveň Vás zveme na Valnou hromadu 12.února od 14 hod. v sále Hotelu...

Vánoční schůze Vltavanu

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané V příštím roce 2017 oslavíme již 120.výročí vzniku našeho spolku Vltavan Davle. Na této tradiční schůzi jsme si v roce 2014 připomínali nezapomenutelnou obětavou práci našich předků – šífařů a vorařů na řece Vltavě, jmenovitě i těch, kteří stáli u vzniku našeho spolku. V loňském roce jsme si několika připomínkami přiblížili historii a nejzajímavější zápisy z nejstarších kronik našeho spolku. A letos jsme spolu se sestrou Veverkovou a Bílkovou připravily krátké putování Vltavou, řekou, která je bytostně spojena s naší historií a krajinou, je vlastně symbolem české minulosti. Do našich srdcí a myslí se vryla jména nerozlučně spojená s vltavským tokem : Lenora, Čertovy proudy, Rožmberk, Orlík, Zvíkov, Svatojánské proudy, Vyšehrad… Naši lásku a obdiv výstižně vyjádřil Bedřich Smetana ve své symfonické básni Vltava. Vltava je nejdelší česká řeka. Její tok je 433 km dlouhý a tvoří osu jížní části české kotliny. Název Vltava se poprvé objevuje v Letopisech fuldských r.872, později v Kosmově kronice. Již jsme si říkali, že Vltava po staletí dávala práci mnoha generacím, poskytovala živobytí lidem v těsném i vzdáleném okolí, umožňovala levně dopravovat suroviny vydobyté českýma rukama. Proto si také své řeky naši předkové vážili, dobře si uvědomovali její význam. Již Karel IV., jehož výročí si letos připomínáme, chtěl z Vltavy udělat „vodní dálnici“, po které by bylo možné levně převážet zboží a suroviny. První jezy na Vltavě byly stavěny již za Ferdinanda I. V letech 1640 až 1643 strahovské opatství na žádost Ferdinanda III. odstranilo skalisko Horních Slap, které nebezpečně zasahovalo do poloviny vltavského řečiště. Na zbytku skály byl na památku vztyčen Ferdinandův sloup, zvaný též Solný....

Poslankyně Ing. Věra Kovářová mezi Vltavany Čechy.

Při slavnostním otevření Muzea lidových staveb (Skanzenu) v Kouřimi 30. Července 2016 jsme měli tu možnost se setkat s poslankyní Parlamentu ČR, členkou rozpočtového výboru a členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ing. Věrou Kovářovou. Během naší debaty projevila zájem a činnost spolků Vltavana a zejména přípravy žádosti na zapsání na národní seznam nehmotného kulturního dědictví a přislíbila návštěvu. V souvislosti s přípravou programu spolků Vltavanu na rok 2017 a zpracování podkladů pro žádost o zapsání Vltavana Čechy na národní seznam nehmotného kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR a s tím spojené aktivity spolupráce se 3 školami, které májí zájem na projektování a realizaci některých výrobků souvisejících s prací šífařů a vorařů na Vltavě, jsme paní poslankyni 7.10.2016 pozvali na jednání do výboru Vltavana Čechy. Klubovna, muzeum v Davli a i celý záměr pro rok 2017 Vltavanu Čechy se jí líbil a přislíbila pomoc na Ministerstvu kultury při kladném vyřízení grantu na projektování a výrobu modelu šífu ve školách, se kterými máme uzavřené smlouvy a rovněž pomoc při získání sponzorů pro postavení třech tabulí vorů ke 120 výročí vzniku Vltavanu Davle. V zápise Pamětní knihy uvedla, že předpokládá, že to není její poslední návštěva spolku v Davli. Text: MVDr. Eduard Slanec Foto: Ing. Josef...

Vejvodova Zbraslav 2016

V rámci bohatého programu XXI. ročníku mezinárodního festivalu „Vejvodova Zbraslav“, který se konal v termínu 23. – 25. 9. 2016 zavítala v pátek do Davle kapela 70 er Band z Německa. Součástí festivalu je soutěžní přehlídka, která je vypsaná pro malé dechové orchestry do 25 hráčů (včetně dirigenta). Orchestry nejsou zařazovány do výkonnostních kategorií, ale musí zařadit do soutěžního programu určenou skladbu – tentokrát to byla skladba Jaromíra Vejvody : „MUZIKO, MUZIKO ČESKÁ“ v orchestrálním provedení (beze zpěvu). Pro zúčastněné orchestry jsou připravena mimo jiné v programu veřejná vystoupení v okolí Zbraslavi (zpravidla ve Vraném n/Vlt., Jílovišti a Davli) a koncert ve stanu na Zbraslavském náměstí. Zajištění podmínek pro krátkodobé vystoupení festivalové kapely v Davli a jejich pohoštění májí v režii členové Vltavanu Davle MVDr. František Dolejší a Václav Benda. Přestože autobus s kapelou přijel do Davle s více jak hodinový zpožděním, jeho přijetí i vystoupení bylo příjemné a odehrálo se v přátelské až kamarádské atmosféře. Již sama skutečnost, že si tato kapela přála vystoupit v Davli, byla pro nás více jak 50 účastníků zajímavá. Brzy se ukázalo proč. Dirigentem kapely byl pan Josef Jiskra, který se narodil v roce 1935 v Benátkách – tehdy okres Litomyšl, Po úspĕšném složení absolventských zkoušek na konservatoři (1958) a dvouleté vojenské základní službě, u vojenských hudeb v Prachaticích a Domažlicích nastoupil na místo pozounisty v symfonickém orchestru ve Františkových Lázních, kde však pobyl jen krátce. V Karlovarském symfonickém orchestru od roku 1962 pak hrál v trombonové skupinĕ více než 17 roků. V roce 1979 se rozhodl vysídlit s celou rodinou do Nĕmecké spolkové republiky, kde se zcela věnoval hudbě a komponování. Založil...

Otevření skanzenu v Kouřimi 30.7.2016

Vltavané při otevření skanzenu v Kouřimi. Regionální muzeum v Kolíně pozvalo Vltavany na slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi, které se uskutečnilo v sobotu 30.7.2016. Otevření se účastnila řada osobností veřejného života Středočeského kraje v čele s hejtmanem Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr, Karlem Hořčičkou, poslankyní Parlamentu ČR Ing. Věrou Kovářovou , členkou rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a další představitelé, kteří se podíleli na dokončení první etapy tohoto skanzenu. Zahájení se účastnilo více jak 500 lidí s dětmi. Po úvodních projevech ředitele skanzenu, hejtmana, starostky a dalších měl každý možnost všech 13 hlavních, především roubených domů si prohlédnout, seznámit se s životem usedlostí z 18. a 19. století, včetně zajímavých předmětů a nástrojů, které byly v minulosti využívány při provozování řemesel a zemědělství. Roubené domy pochází nejen z obcí okresu Kutná hora, ale i vzdálenějších míst jak patrno z názvu některých staveb jako je:„ Sýpka z Hrádku“, Sýpka z Budče“, Dům ze Strašic“, Dům z Masojed“ apod. Mimo těchto staveb byl areál doplněn ještě dalšími 7 drobnými památkami jako byla Boží muka z Kostelce nad Černými lesy, Studnou z Kozojed, Zvoničkou, Křížem, na němž je osazen na plechu malovaný korpus ukřižovaného Krista, Mariánský sloup z Konárovic, Socha sv. Donáta ze Svatbína nebo Pumpa ze Zalán. Po celou dobu hrálo několik skupin dobové skladby, obsluha a průvodci v jednotlivých objektech měli kroje/ oblečení používané v té době. V každém případě návštěva muzea v Kouřimi byla zajímavá a poučná pro všechny účastníky a dobrým námětem pro víkendové výlety celých rodin. V budoucnosti má být areál doplněn ještě dalšími 13...

Vltavan Davle v červnu 2016.

Celý červen byl pro členy Vltavanu hektický. Již 7. června se několik davelských vltavanů účastnilo zahájení nové expozice Muzea hl. m. Prahy v Podskalské celnici na Výtoni. Expozice byla zaměřena na život ve starém Podskalí. Řada obrazů, dokumentů a historického nářadí používaného při práci na vodě byla v každém případě zajímavá. Každý si mohl na modelu vyzkoušet ovládání a vedení voru po vodě. Již 10. června se bohoslužby v kostele Nejsvětější trojice v Trojické ulici, celebrované pražským arcibiskupem a kardinálem Dominikem Dukou, účastnilo 8 našich členů včetně vlajkonoše. Po bohoslužbě se uskutečnilo malé posezení  s nejvyšším českým církevním hodnostářem. Druhý den se konaly oslavy 145. výročí založení Vltavanu v Praze. Program oslav začínal již ráno v 7 hodin a pokračoval budíčkem a vztyčením státní vlajky a položením kytic k plaveckému pomníku na Výtoni. Z Davle se této slávy účastnilo celkem 35 členů. Po přivítání hostů  v parku u Podskalské celnice se uskutečnil slavnostní průvod Podskalím z ulice Na Hrobci, přes Rašínovo nábřeží, kde byla zavěšena kytice na pamětní desku v místech, kde stával hostinec U Hejduků, ve kterém byl spolek Vltavan v Praze založen. Průvod dále pokračoval na náměstí Pod Emauzy. Zde byl položen věnec k památníku československých legionářů. Průvod doprovázely dvě dechové hudby Křídlovanka a Jihočeská kapela. Jedna část průvodu se spolkovými prapory poté odešla na slavnostní valnou  hromadu. Po krátkém projevu byla udělena vyznamenání a diplomy a předneseny projevy hostů. Ostatní účastníci průvodu se za doprovodu Jihočeské kapely vrátili na Výtoň. Po společném obědě pokračovala v parku pod stany veselice za doprovodu obou hudeb. Do Davle jsme se spokojení vrátili kolem 18 hodiny. Poslední červnová akce od 16. do 19.6 2016 byl zájezd 41 členů do Lenggries v Německu, kde...

Vydařená akce Vltavanu v Purkarci.

Vltavan v Purkarci uspořádal v sobotu 14.05.2016 v  Purkarci  odpoledne od 13hodin „ Den s Purkareckými voraři“. Pozvání přijalo i 8 Vltavanů z Davle. Všichni program tohoto odpoledne hodnotili, jako zdařilou akci. Po prohlídce Muzea voroplavby v Purkarci s odborným výkladem krojovaného předsedy br. Pöschla, měli  účastníci možnost  celkem na 7  místech zhlédnou  dovednosti profesí při stavbě minitabule voru. Byla zde ukázka odkorování kmenů , zhotovení houžví z mladých smrčků, přípravy různých klínů, práci s nebozezy, kovářská zručnost při zhotovování  vorařského náčiní a postavení malé (3x1m) tabule voru. Zručnost si v rámci soutěže odzkoušely i přítomné děti pod dozorem odborných pracovníků. Celé odpoledne bylo ukázkou toho, že zkušenosti a dovednosti se stavbou vorů u Vltavanů jsou stále živým řemeslem  a zůstávají do budoucnosti kulturním nehmotným dědictvím v Čechách. Při cestě do Purkarce naše delegace navštívila i muzeum v Týně nad Vltavou, kde se zajímala především o  různé typy šífů, vorů a různého náčiní, které bylo používáno při jejich stavbě a provozování vorařského a šífařského řemesla na vodě. Zpracoval MVDr. Eduuard Slanec z podkladů Ing. Josefa...