Informace o zpracování nominace „Vorařství“ na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

28.02.2021   Sestry, bratři a  příznivci spolku, rád bych vás informoval jak pokračuje od poslední informace v září 2020 zpracování nominace „Vorařství“ na UNESCO šesti států – Česká republika, Rakousko, Německo, Polsko, Lotyšsko, Španělsko. Z důvodu koronavirové krize se nominace „Vorařství“ řešila na zoom všemi zástupci jednotlivých států. Hlavním koordinátorem je Joanna Cicha-Kuczyňska z Polského Ministerstva kultury. Hlavní zaměření je na zpracování registračního protokolu, úvodního 20minutového filmu a výběru fotografií. Z každého státu byly vybrány 3 fotografie. Podpůrné dopisy k nominaci byly přeloženy do angličtiny a zaslány do Polska. Začátkem měsíce jsem podal informaci o stavu nominace starostovi a zastupitelům Městyse Davle, kteří nás plně podporují. V tomto týdnu se podařilo dokončit registrační protokol a byl zaslán k posouzení České národopisné společnosti . Chtěl bych tímto poděkovat Dr. Limové z Ministerstva kultury ČR a Dr. Ondrušové z NÚLK (Národní ústav lidové kultury) Strážnice za konzultace a rady ke zpracování registračního protokolu. V tomto týdnu jsme od polské strany obdrželi poslední verzi filmu, ke kterému zpracováváme návrh komentáře. Po posouzení a oprav registračního protokolu bude zasláno k podpisu ministrům kultury jednotlivých zemí. Věřím, že se nám podaří termín podání do 31.3.2021 splnit. Na závěr bych rád poděkoval bratru Camplíkovi a Malému za práci při zpracování registračního protokolu, kterému věnovali mnoho času.    Předseda Vltavanu Davle                                                                                                   Ing.Josef Bílek...

21.2.2021 NÚLK Strážnice

 Řeka Vltava plní důležitou roli v životě člověka již od prvních osídlení. Mnohdy sloužila jako důležitá obchodní cesta, na které se používala různá plavidla, nejvíce vor využívající pro svůj pohyb přirozený tok řeky. První zmínky o voroplavě na Vltavě jsou datovány do 11. století. Ačkoliv dnes již komerční voroplavba zanikla, tradice spojená s vorařským řemeslem a zejména s výrobou vodních plavidel, je ve středních Čechách stále udržována. Podíl na tom mají vltavanské spolky v Praze, Davli, Štěchovicích a Purkarci, které na tradice vorařů a šífařů navazují. Jednotlivé vltavanské spolky byly zakládány na přelomu 19. a 20. století a působí v této oblasti nepřetržitě. Mohou se tak pyšnit více než stoletou tradicí. V současné době mají velký vliv na udržení znalostí a dovedností řemesel, spojených s vorařstvím a šífařstvím. Předávají tak díky ukázkám stavby vorů i tradiční technologie výroby. Pro předávání zkušeností dalším generacím, slouží i spolupráce s několika středními odbornými školami. Důležitá je rovněž mezinárodní spolupráce například s voraři v Rakousku. Všechny vltavanské spolky jsou navíc členy Mezinárodní vorařské asociace (MVA), což dokládá historické využití voroplavby i v dalších evropských zemích.             Tradice tohoto řemesla nezahrnují jen techniky výroby a plavby, ale rovněž projevy slovesného a obřadního folkloru. Spolky se snaží například o sběr plaveckého slangu nebo písní (šífařská polka), které jsou zpívány na spolkových slavnostech a společenských...

Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020

Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020   Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté,   jsem rád, že jsme se opět sešli v plném počtu od Valné hromady našeho spolku. Z důvodu koronavirové pandemie jsme se nemohli scházet a proto se jarní akce z plánu činnosti nepodařilo uskutečnit. I přesto se podařilo zabezpečit a uskutečnit důležité věci pro činnost spolku. V průběhu března Předseda spolku domluvil pojištění muzea a klubovny u společnosti ALLIANZ. Smlouva byla podepsána na částku 7 174,- Kč na rok. Majetek spolku a Vltavanu Čechy byl ohodnocen na 500 000,- Kč, náš spolek bude platit ročně 3 588,-Kč, druhou polovinu zaplatí Vltavan Čechy. Bratr Jaroslav Klika se ujal zrestaurování modelů 4 lodí a jednoho šífu, v průběhu pandemie svědomitě opravil poničené exponáty. Spolu s předsedou spolku konzultoval jednotlivé detaily Lodí a šífu. Tímto Spolek Vltavan Davle děkuje bratru Jaroslavu Klikovi za odvedenou práci. V polovině března z důvodu opravy mola na Mandátu bratr David Brož přivezl šíf do Davle. Pravidelně se staral o čerpání vody, opravil čerpadlo a provedl rekonstrukci elektroinstalace. Patří mu za to velký dík. Za ošetření šífu také patří dík bratru Petru Voráčovi a učňům SOŠ Jarov. Podařilo se nám vyrobit dvě nové kotvy pro šíf. Předseda spolku ratr Bílek zpracoval podpůrný dopis pro UNESCO a požádal Městys Davle a rovněž organizace SDH Davle, SDH Sloup, Slavoj Davle , KZH Bojov, Regionální muzeum Jílové, Spolek přátel historie Jindřichův Hradec, Voroplavba Český Krumlov, a posledního žijícího plavce Václava Husu. Na návrh předsedy spolku o vytvoření řádu sv. Jana Nepomuckého-našeho patrona vorařů výbor Vltavanu Davle odsouhlasil. Tento řád vyrobil Bohuslav Cerman. Matrice je uložena u něj, můžeme kdykoliv nechat přidělat další Voroplavba Český Krumlov...

Propagace naší činnosti i historie – Myslíme na budoucnost

Spolu s některými státy Evropy (Polsko, Německo, Rakousko, Lotyšsko, Španělsko) usilují I vltavanské spolky naší republiky o registraci na Seznam Nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Proběhlo několik setkání, poslední bylo v Polsku letos v únoru. Dosud je vyplněn registrační protokol, proveden generově vyvážený výběr historických i současných fotografií a v hrubých rysech zpracován dvacetiminutový film. Letos v září by se měla uskutečnit v Pařiži v Českém domě třídenní výstava „Vorařství v Čechách a v Evropě“, doplněna fotografiemi a filmy. Zajímavostí bude stavba minivoru členy Vltavanu Purkarec . Na harmoniku zaznějí staré vorařské písničky. Březen 2020 Výbor Vltavanu...

Vltavané v práci a tanci

Členové spolku Vltavan Davle začali letošní rok pracovně. Po dohodě s generálním ředitelem Petrem Kubalou z Povodí Vltavy v měsíci lednu a únoru celkem šest sobot věnovali vyřezávání a čištění břehů podél Vltavy. Od Javorky až k novému mostu (na davelské straně) jsou nyní břehy Vltavy čisté, bez náletů stromů a keřů, a tak skýtají krásný pohled na naši řeku. Pozorujeme labutě, pestře zbarvené kačery a život na vodě. Nejen břehy, ale také 12 úvazů (památka na plavbu vorů a šífů) očistila sestra Anežka Mlejnská se svým pravnukem Míšou (mladým členem našeho spolku). Tradiční vltavanský ples měl výbornou atmosféru, bohatou tombolu, velkou návštěvnost. K dobré pohodě přispělo i předtančení profesionálního páru (Tomáš Fábera se svojí partnerkou Denisou Jarošovou ) a kapela Muzikanti z Jižních Čech. Novinkou byla dražba hlavní ceny – divočáka. Následující den v neděli 1. března se za mimořádně velké účasti (120 lidí) konala valná hromada spolku. Předsedou byl opět zvolen bratr Ing.Josef Bílek, 1. místopř. bratr Petr Voráč ze SOŠ Praha 9- Jarov, 2.místopř. bratr Jaroslav Fiala a 3. místopředsedkyní sestra Ing. Marcela Soldánová. Protektorem byl jmenován bratr MVDr. Eduard Slanec, který mnoho let vzorně zastával funkci pokladníka spolku. Děkujeme mu za práci , blahopřejeme k významnému životnímu jubileu (80 let) a přejeme mu mnoho spokojených a šťastných dnů do dalších let – nejen v kruhu rodiny, ale i s námi vltavany. Březen 2020 Výbor Vltavanu...

Zpráva o činnosti Vltavanu Davle za rok 2019

  Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté ! Dovolte mi, abych připomněl události, které jsme společně v tomto roce prožívali. Kromě pravidelných výborových a členských schůzí se opět uskutečnilo mnoho významných akcí. Je již tradicí, že rok začíná přípravou Vltavanského plesu. Loňský již 122. Ples se konal 26.1. Zaznamenal příznivý ohlas veřejnosti a také nezanedbatelný finanční zisk pro spolek. Druhý den se konala Valná hromada na níž byl zvolen nový výbor. Následně se konaly Valné hromady a plesy bratrských spolků, kam byli vysláni zástupci z našich řad. 21.1. Bylo provedeno čištění úvazů na navigaci břehu Vltavy za účinné pomoci studentů SOŠ Jarov Praha. 26.1. Začaly brigády na vyřezávání křovin a náletů na navigaci břehu Vltavy. Brigád bylo několik a trvaly až do března. 9.3. se členové Vltavanu Davle rozloučili naposledy s bratrem a protektorem spolku Ing. Josefem Podrem v Praze na Olšanech.. 1.4. se uskutečnila výstava na remorkéru v Praze, na jejíž přípravě se podíleli bratři z Davle a Prahy. Pojednávala o voroplavbě a lodní dopravě vůbec. 19.4. jsme se jeli podívat na řeku Kamenici u Hřenska. Zájezd probíhal ve velmi dobré náladě. Cesta z parkoviště byla sice trochu delší, než se předpokládalo, ale to nám bohatě nahradila plavba loděmi po řece Kamenici. Její kaňon byl skutečně nádherný. Občerstvení na konci cesty ve městě Kamenice bylo příjemným vyvrcholením celého zájezdu. 27.4. každoroční zahájení plavební sezony na Vltavě za účasti i našich Vltavanů v krojích. 5.5. proběhla děkovná mše ke sv.Florianu u líšnických hasičů. Zúčastnilo se několik Vltavanů z Davle a ze Štěchovic. Poté následovalo pohoštění v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Líšnice. 11.5. tradiční oslavy Dne matek druhou neděli v...

Milí davelští Vltavané!

Milí davelští Vltavané!   Jelikož Ježíšek byl ke mně velmi nakloněn, kromě běžných dárků, v jeho přílišné štědrosti, mně také nadělil i „hexenschuss“, s kterým Vás všechny jménem Zasloužilých hasičů a také svým, zdravím z lóže s pevným podkladem. Tímto také omlouvám naší nepřítomnost na Vaší členské schůzi. Sestra Dufková, jako kronikářka již brzy uzavře na stránkách Vltavanské kroniky velmi bohatou činnost davelských Vltavanů v roce 2019. Budou v ní kapitoly šťastné, ke kterým se rádi vracíme a jiné smutnější, jako jsou úmrtí a jiné nezdary, které bychom nejraději vymazali. Každopádně se v Davli za svou celoroční činnost nemusíte stydět. Bylo Vás „vidět“, v Zemědělském muzeu, Parlamentu, v Davli, i všade jinde, ale také u nás, na Floriánské mši v Líšnici a na Masarykově vatře v Klínci. Zasloužíte si za to náš velký obdiv a poděkování za spolupráci s námi, Zasloužilými hasiči 7. okrsku Praha západ! Nechť i další stránky vaší kroniky jsou v nastávajícím roce 2020 obdobně zaplňovány samými zdary a jen dobrými zprávami, o které se jak pevně věříme, opět zaslouží všichni členové bratrského spolku Vltavan v Davli.    Ať po vltavské vodě v roce 2020 veze replika šífu „Vltavan 2018“ pro každého z Vás radost, vzájemnou lásku a důvěru, pokoru a čisté svědomí.   To vše při dobrém zdraví a další spolupráci přeje za Klub Zasloužilých hasičů Zdeněk Rychlý                                                   ...