Poslední vorař

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/221452801240019/video/844081

24.4.2021 Pozvánka na Svatojánské slavnosti NAVALIS 2021

  Svatojánský spolek z.s. Svatojánské slavnosti NAVALIS 2021 ___________________________________________________________________________     Rok 2021 je jubilejním rokem, kdy si připomínáme 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, nejslavnějšího českého světce. Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou jedinou pražskou slavností konající se od roku 1715. Tradičně byly největším celonárodním setkáním. Dokonce zakladatelé Národního divadla v roce 1868 využili tento termín české sounáležitosti k položení jeho základního kamene. Slavnosti jsou rekonstrukcí původního barokního vodního představení, zprostředkovávají duchovní poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti a jsou jedinečnou příležitostí připomínky slávy reprezentativního sídla České republiky nejen obyvatelům Prahy, ale i návštěvníkům z celé vlasti a cizích zemí. Novodobými slavnostmi, kterými od roku 2009 navazujeme na tradici a obnovujeme jejich slávu, především chceme uctít duchovní odkaz Jana Nepomuckého. NAVALIS od jejich obnovení stále intenzivněji vstupují do povědomí Pražanů jako neodmyslitelná kulturní a společenská událost roku. Dosahují obdobného věhlasu jako například benátský karneval a stávají se turistickým cílem poutníků a turistů z celého světa. NAVALIS představují exteriérový projekt, který je organizován 15. května, kdy je předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého tzv. vigilie. V roce 2021 to bude již 13. ročník v obnovené tradici.   Na počest výročí 300 let od události blahořečení sv. Jana Nepomuckého složí skladatel, dirigent a držitel Českého lva, Kryštof Marek symfonii Svatojánské zvony, jejíž premiéra zazní 15. května při slavnostním koncertě na vodě.   V tomto roce jsou hlavními body programu mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava, procesí z katedrály přes Karlův most na Křižovnické náměstí a vodní koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu. Svatojánské slavnosti NAVALIS se konají na nejkrásnějších místech v Praze, na Karlově mostě, na řece Vltavě s překrásným panoramatem Petřína, Malé Strany a...

Informace o zpracování nominace „Vorařství“ na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

28.02.2021   Sestry, bratři a  příznivci spolku, rád bych vás informoval jak pokračuje od poslední informace v září 2020 zpracování nominace „Vorařství“ na UNESCO šesti států – Česká republika, Rakousko, Německo, Polsko, Lotyšsko, Španělsko. Z důvodu koronavirové krize se nominace „Vorařství“ řešila na zoom všemi zástupci jednotlivých států. Hlavním koordinátorem je Joanna Cicha-Kuczyňska z Polského Ministerstva kultury. Hlavní zaměření je na zpracování registračního protokolu, úvodního 20minutového filmu a výběru fotografií. Z každého státu byly vybrány 3 fotografie. Podpůrné dopisy k nominaci byly přeloženy do angličtiny a zaslány do Polska. Začátkem měsíce jsem podal informaci o stavu nominace starostovi a zastupitelům Městyse Davle, kteří nás plně podporují. V tomto týdnu se podařilo dokončit registrační protokol a byl zaslán k posouzení České národopisné společnosti . Chtěl bych tímto poděkovat Dr. Limové z Ministerstva kultury ČR a Dr. Ondrušové z NÚLK (Národní ústav lidové kultury) Strážnice za konzultace a rady ke zpracování registračního protokolu. V tomto týdnu jsme od polské strany obdrželi poslední verzi filmu, ke kterému zpracováváme návrh komentáře. Po posouzení a oprav registračního protokolu bude zasláno k podpisu ministrům kultury jednotlivých zemí. Věřím, že se nám podaří termín podání do 31.3.2021 splnit. Na závěr bych rád poděkoval bratru Camplíkovi a Malému za práci při zpracování registračního protokolu, kterému věnovali mnoho času.    Předseda Vltavanu Davle                                                                                                   Ing.Josef Bílek...

21.2.2021 NÚLK Strážnice

 Řeka Vltava plní důležitou roli v životě člověka již od prvních osídlení. Mnohdy sloužila jako důležitá obchodní cesta, na které se používala různá plavidla, nejvíce vor využívající pro svůj pohyb přirozený tok řeky. První zmínky o voroplavě na Vltavě jsou datovány do 11. století. Ačkoliv dnes již komerční voroplavba zanikla, tradice spojená s vorařským řemeslem a zejména s výrobou vodních plavidel, je ve středních Čechách stále udržována. Podíl na tom mají vltavanské spolky v Praze, Davli, Štěchovicích a Purkarci, které na tradice vorařů a šífařů navazují. Jednotlivé vltavanské spolky byly zakládány na přelomu 19. a 20. století a působí v této oblasti nepřetržitě. Mohou se tak pyšnit více než stoletou tradicí. V současné době mají velký vliv na udržení znalostí a dovedností řemesel, spojených s vorařstvím a šífařstvím. Předávají tak díky ukázkám stavby vorů i tradiční technologie výroby. Pro předávání zkušeností dalším generacím, slouží i spolupráce s několika středními odbornými školami. Důležitá je rovněž mezinárodní spolupráce například s voraři v Rakousku. Všechny vltavanské spolky jsou navíc členy Mezinárodní vorařské asociace (MVA), což dokládá historické využití voroplavby i v dalších evropských zemích.             Tradice tohoto řemesla nezahrnují jen techniky výroby a plavby, ale rovněž projevy slovesného a obřadního folkloru. Spolky se snaží například o sběr plaveckého slangu nebo písní (šífařská polka), které jsou zpívány na spolkových slavnostech a společenských...

Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020

Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020   Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté,   jsem rád, že jsme se opět sešli v plném počtu od Valné hromady našeho spolku. Z důvodu koronavirové pandemie jsme se nemohli scházet a proto se jarní akce z plánu činnosti nepodařilo uskutečnit. I přesto se podařilo zabezpečit a uskutečnit důležité věci pro činnost spolku. V průběhu března Předseda spolku domluvil pojištění muzea a klubovny u společnosti ALLIANZ. Smlouva byla podepsána na částku 7 174,- Kč na rok. Majetek spolku a Vltavanu Čechy byl ohodnocen na 500 000,- Kč, náš spolek bude platit ročně 3 588,-Kč, druhou polovinu zaplatí Vltavan Čechy. Bratr Jaroslav Klika se ujal zrestaurování modelů 4 lodí a jednoho šífu, v průběhu pandemie svědomitě opravil poničené exponáty. Spolu s předsedou spolku konzultoval jednotlivé detaily Lodí a šífu. Tímto Spolek Vltavan Davle děkuje bratru Jaroslavu Klikovi za odvedenou práci. V polovině března z důvodu opravy mola na Mandátu bratr David Brož přivezl šíf do Davle. Pravidelně se staral o čerpání vody, opravil čerpadlo a provedl rekonstrukci elektroinstalace. Patří mu za to velký dík. Za ošetření šífu také patří dík bratru Petru Voráčovi a učňům SOŠ Jarov. Podařilo se nám vyrobit dvě nové kotvy pro šíf. Předseda spolku ratr Bílek zpracoval podpůrný dopis pro UNESCO a požádal Městys Davle a rovněž organizace SDH Davle, SDH Sloup, Slavoj Davle , KZH Bojov, Regionální muzeum Jílové, Spolek přátel historie Jindřichův Hradec, Voroplavba Český Krumlov, a posledního žijícího plavce Václava Husu. Na návrh předsedy spolku o vytvoření řádu sv. Jana Nepomuckého-našeho patrona vorařů výbor Vltavanu Davle odsouhlasil. Tento řád vyrobil Bohuslav Cerman. Matrice je uložena u něj, můžeme kdykoliv nechat přidělat další Voroplavba Český Krumlov...