Stanovy spolku VLTAVAN Davle

IČO 65999860

Stanovy

2015

 

Preambule

My synové jsme Vltavy, řek našich velké máti….

(z hymny Vltavanu)

Stanovy Vltavanu Davle byly přijaty v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb.; respektují původní zásady a cíle stanovené při založení spolku v roce 1897. Od toho roku spolek plnil i v době okupace a bude i nadále plnit veřejně prospěšnou činnost v původním i přeneseném slova smyslu svého historického poslání:

Vzhledem k aktivitám spolku Vltavan založeného 1897, byl za dlouholetou podpůrnou a kulturní činnost oceněn městys Davle Mezinárodní asociací vorařských spolků (ITRA) titulem „Vorařská obec“. Jde o mezinárodní ocenění jediné v Praze a Středočeském kraji a třetí v České republice a celkově dvacáté šesté v rámci Evropské unie.

Článek 1

Základní ustanovení

1.1. Spolek nese název Spolek Vltavan Davle a má IČ 659 99 860.

1.2. Spolek je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, která vykonává

veřejně prospěšnou činnost s územní působností v České republice.

1.3. Sídlem spolku je Davle, K Pivovaru 3; PSČ 252 06, okres Praha-západ.

1.4. Znakem spolku, je lodní kotva s lanem a záchranný kruh.

1.5. Čestnými symboly spolku jsou historické prapory, členský spolkový kroj

s vyznačenou hodností, šerpa a spolkový odznak.

Článek 2

Účel a poslání spolku

2.1 Hlavní činností plnící poslání spolku, je zejména

a) veřejně prospěšná činnost při rozvíjení tradic spolku, pěstování vzájemnosti;

společenského národního a demokratického uvědomění;

b) ochrana práv spolku a jeho členů;

c) udržování piety k bývalým členům spolku i k neznámým osobám utonulým;

d) vedení archivu a knihovny, badatelská činnost a zpřístupnění některých

artefaktů odborníkům a i veřejnosti na pořádaných výstavách;

e) vydávání vlastních publikací a publikační činnost v tisku a dalších mediálních

prostředcích;

f) pořádání krojovaných průvodů, plesů a dalších společenských akcí.

2.2 Vedlejší činností, podporující činnost hlavní je zejména

g) prodej drobných upomínkových předmětů, publikací;

h) prodej občerstvení a hry o ceny při společenských akcích;

i) pronájem a zápůjčky hmotného majetku.

Článek 3

Členství ve spolku

3.1. Členem spolku (rozumí se jak bratrem, tak sestrou) se může stát fyzická nebo i

právnická osoba, která souhlasí se stanovami a potvrdí slibem, že bude plně

podporovat veřejně prospěšnou činnost spolku a plnit z toho plynoucí povinnosti.

Členem se může stát pouze bezúhonný občan České republiky nebo registrovaná

organizace.

3.2. Členství může být řádné, nebo čestné.

3.3. Fyzická osoba se může ucházet o řádné členství v jakémkoli věku za předpokladu, že bude pod vedením ručitele seznámena s historií, povinnostmi

člena spolku. Den slibu před nejvyšším orgánem je dnem vzniku členství.

3.4. Právnická osoba může být členem, pokud o to požádá její nejvyšší orgán a

pokud plní veřejně prospěšnou činnost. Právnická osoba je zastoupena jedním platným hlasem.

3.5. Čestným členem se může stát fyzická i právnická osoba, jejíž zásluhy uzná

nejvyšší orgán spolku ve svém usnesení. Čestný člen se může zúčastňovat

spolkového života, bez hlasovacího a volebního práva. Může však vystupovat

s hlasem poradním. Čestný člen je osvobozen od plnění členských povinností mimo bod 3.7.i).

3.6. Řádný člen má právo:

a) zúčastňovat se jednání valné hromady a spolkových schůzí, předkládat

návrhy, stížnosti a vyjadřovat se při zasedání hlasováním;

b) volit a být volen do orgánů spolku;

c) požívat členských výhod a zúčastňovat se všech akcí spolku.

3.7. Řádný člen je povinen:

d) dodržovat stanovy a plnit usnesení přijatá na zasedáních valné hromady i

spolkových schůzí, kterých se aktivně zúčastňuje;

e) plnit úkoly vyplývající z vnitřních předpisů či ze svěřené funkce;

f) hradit v termínu členské příspěvky, stanovené valnou hromadou a snažit se

přispívat do jmění spolku získáváním dárců, sponzorů či donátorů;

g) udržovat svůj kroj v pořádku a používat jej, včetně doplňků a odznaků,

výhradně ve smyslu vnitřních předpisů;

h) pomáhat získávat věci pro archiv spolku;

i) chovat se k členům spolku s bratrskou úctou, která se navenek vyjadřuje i

tykáním a oslovením „bratře“ či „sestro“.

3.8 Členství ve spolku zaniká:

j) vystoupením, které musí být písemně podáno;

k) vyloučením pro neplnění povinností či hrubého poklesku vůči mravům;

l) nezaplacením členských příspěvků do tří měsíců po skončení kalendářního

roku a to ani po výzvě;

m) úmrtím.

3.9. Je-li dán důvod vyloučení člena, může spolková schůze rozhodnout o pozastavení členství provinilého člena ve spolku až do nejbližšího zasedání valné hromady, která rozhodne o jeho vyloučení s konečnou platností. Rozhodnutí o pozastavení členství musí být členu doručeno. Nerozhodne-li valná hromada o vyloučení člena, obnovuje se jeho členství ve spolku okamžikem, kdy valná hromada rozhodla, že člen nebude vyloučen, nebo okamžikem skončení zasedání valné hromady, a tím z obou okamžiků, který nastane dříve.

Článek 4

Orgány spolku

Orgány spolku jsou: valná hromada, spolková schůze, správní výbor a kontrolní

komise. Funkční období správního výboru a kontrolní komise je jeden (1) rok.

4.1. Valná hromada

4.1.1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

4.1.2. Do působnosti valné hromady zejména náleží:

a) vyhodnotit činnost spolku, zvláště pak schválit přijatá rozhodnutí správního

výboru a kontrolní komise v uplynulém období, a volit je do dalšího období;

b) schválit zprávu zástupců, zvolených do výboru a do dozorčí rady Vltavana

Čechy – svazu vltavanských spolků;

c) schválit výsledek hospodaření spolku;

d) určit hlavní zaměření a schválit plán činnosti spolku v následujícím období;

e) rozhodovat o změně stanov, jednacího řádu a vnitřních předpisů;

f) volit do čestných funkcí kmotry praporů a čestné kmotry praporů, matku

praporů a protektora spolku;

g) volit do funkcí praporečníků členy Spolku „Vltavan“ Davle;

h) potvrdit zástupce do výboru a do dozorčí rady Vltavana Čechy – svazu

vltavanských spolků, zvolených na spolkové schůzi;

i) jmenovat zapisovatele a případně další funkcionáře ;

j) přijímat nové členy spolku a ukončovat členství ve spolku smyslu článku 3;

k) řešit případná odvolání členů proti rozhodnutí kontrolní komise;

l) schvalovat výši členských příspěvků.

Rozhodovat o zrušení spolku ve smyslu článku 8 může pouze zvláštní valná

hromada.

4.1.3. Valnou hromadu svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně

jedenkrát do roka, zpravidla v prvním čtvrtletí kalendářního roku.

4.1.4. Statutární orgán může svolat valnou hromadu také z podnětu alespoň třetiny

členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku

zasedání do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat

zasedání na náklady spolku sám.

4.1.5. Každý řádný člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na

něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu

zasedání. Čestní členové, protektor (není-li řádným členem) a pozvaní hosté se

mohou zasedání zúčastnit s hlasem poradním.

4.1.6. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti minimálně 1/3 členů spolku.

Nesejde-li se ve stanovenou hodinu zahájení polovina řádných členů, posune se

zahájení o půl hodiny (30 minut) a valná hromada je usnášeníschopná i při menším

počtu přítomných, nejméně však jedné třetině (1/4) řádných členů.

4.1.7. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý

člen má jeden hlas. Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je

s určitým druhem členství spojen pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu.

4.1.8. Způsob stanovení místa, určení času, a způsob pozvání na zasedání se řídí

ustanovením Občanského zákoníku.

4.1.9. Řízení zasedání, volba (návrhové a volební apod.) komisí, způsob hlasování a

sčítání hlasů i samotný závazný obsah jednání valné hromady se řídí vnitřním

předpisem (jednacím řádem).

4.1.10. Přijaté usnesení valné hromady je závazné pro všechny členy spolku musí

být dostupné spolu s výroční zprávou všem členům v sídle spolku v písemné podobě,

a v elektronické formě na internetu (webových stránkách spolku).

4.2. Správní výbor

4.2.1. Správní výbor je statutárním orgánem Spolku Vltavan Davle.

4.2.2. Jménem spolku jedná navenek předseda. Podepisování provádí tak, že připojí

svůj podpis k vytištěnému, nebo napsanému názvu spolku. Jiný člen statutárního

orgánu může za spolek jednat výhradně s ověřenou plnou mocí předsedy spolku.

4.2.3. Správní výbor v počtu pěti (5) členů volí valná hromada podle kandidátky,

navržené na poslední spolkové schůzi před valnou hromadou. Správní výbor se volí

na období jednoho (1) roku (opakované zvolení je však možné) ve složení:

a) předseda,

b) místopředseda,

c) jednatel,

d) člen výboru,

e) člen výboru.

4.2.4. Správní výbor zejména:

a) svolává zasedání spolkové schůze i valné hromady, připravuje program

jednání, zpracovává zápis o průběhu s přijatým usnesením;

b) spravuje jmění spolku s péčí řádného hospodáře, podle obecně platných

předpisů. Zpracovává rozpočet a vydává zprávu o hospodaření;

c) vede spisovou agendu ve smyslu obecně platného spisového a archivního

řádu a vede seznam aktivních členů a čestných členů. Vydává výroční zprávu.

d) odpovídá za řádné vedení archivu a pečuje o historické archiválie a předměty;

e) rozhoduje o pořádání kulturních a společenských akcí a zajišťuje jejich

přípravu a konání;

f) navrhuje spolkové schůzi sankce (např. pozastavení členství) za neplnění

členských povinností a valné hromadě podává návrh na ukončení členství.

.2.5. Správní výbor nesmí rozhodovat ve věcech vyhrazených rozhodování valné

hromady. Náplň činnosti jednotlivých členů výboru a rozdělení jejich úkolů stanoví

předseda na první schůzi správního výboru po valné hromadě, pokud to není určeno

vnitřním předpisem, v souladu s vltavanskými tradicemi. Správní výbor schvaluje svá

usnesení většinou hlasů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

4.3. Spolková schůze

4.3.1. Spolkovou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně

desetkrát (10x) ročně, zpravidla podle plánu přijatým valnou hromadou.

.4.3.2. Spolkové schůze se zúčastňují řádní členové a mohou se zúčastnit i čestní členové.

4.3.3. Spolková schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů spolku. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu polovina řádných členů, posune se zahájení o patnáct (15) minut a schůze je usnášeníschopná i při menším počtu přítomných, nejméně však jedné pětině (1/5) řádných členů

4.3.4. Spolková schůze není oprávněna rozhodovat o věcech, které patří do působnosti valné hromady. Spolková schůze řeší zejména:

a) průběžné plnění usnesení valné hromady a poslání spolku podle článku 2;

b) hodnotí splněné úkoly a uspořádané akce od minulé spolkové schůze, a

přípravu akcí v příštím období;

c) vyjadřuje se ke zprávám, přednesených členy správního výboru a členy

kontrolní komise;

d) řeší návrhy členů, týkajících se činnosti spolku;

e) ustanovuje výbory a komise ad hoc pro jednotlivé společenské a kulturní,

respektive sportovní a jiné akce, nebo úkoly;

f) projednává a schvaluje návrh správního výboru o pozastavení a obnovení

členství;

g) schvaluje před valnou hromadou Vltavana Čechy – svazu vltavanských

spolků z.s. kandidátku do jeho orgánů a delegáty na jeho valnou hromadu.

4.3.5. Spolková schůze přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době

usnášení; každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

spolku. Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je s určitým

druhem členství spojen pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu.

4.4. Kontrolní komise

4.4.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li

spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise

nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i spolkovou schůzi.

4.4.2. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do

dokladů spolku, účastnit se zasedání výboru provádět revizi účtů a požadovat od

členů dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. V případě nutnosti

vykonává pravomoci rozhodčí komise.

4.4.3. Kontrolní komisi v počtu pěti (3) členů volí valná hromada na období jednoho

(1) roku. Člen kontrolní komise nemůže být zároveň členem správního výboru, a

nesmí být ani osobou blízkou členům správního výboru.

Složení kontrolní komise:

a) předseda,

b) místopředseda,

c) člen komise,

4.4.4. Náplň činnosti jednotlivých členů komise a rozdělení jejich úkolů stanoví

předseda na první schůzi komise po valné hromadě, pokud to není určeno vnitřním

předpisem, v souladu s vltavanskými tradicemi.

4.4.5. Kontrolní komise informuje pravidelně spolkovou schůzi o zjištěných

skutečnostech a pro valnou hromadu zpracovává celkovou zprávu. Ověřuje účetní

uzávěrku a přezkoumává výroční zprávu spolku.

Článek 5

Hospodaření spolku

5.1. Majetkem spolku je hmotný a nehmotný majetek a finanční prostředky

v hotovosti či na bankovních účtech. Výdaje spolku jsou určeny výhradně k

naplňování poslání, tzn. hlavní činnosti spolku podle článku 2.1.

5.2. Pro svoji činnost získává spolek prostředky:

a) z příspěvků členů;

b) z poplatků účastníků akcí;

c) z dotací a grantů, z darů mecenášů, příspěvků sponzorů, a odkazů;

d) z výnosů sbírek, benefičních apod. akcí;

e) z výnosů vedlejší hospodářské činnosti podle článku 2.2.

5.3. Koncepci hospodaření spolku schvaluje valná hromada, která také schvaluje

účetní závěrku a zprávu o hospodaření po prověření kontrolní komisí.

5.4. Hospodaření spolku a vedení účetnictví se řídí obecně platnými předpisy,

zejména zákonem o účetnictví a zákonem o dani z příjmu. Účetním rokem je

kalendářní rok.

5.6. Je povoleno bezplatně zapůjčovat materiály z archivu spolku pro výstavní a

badatelské účely, přednostně však v kopiích.

Článek 6

Spolupráce s ostatními spolky

6.1. Spolek Vltavan Davle je řádným členem Vltavana Čechy – svazu

vltavanských spolků z.s., IČ 701 06 495. Ve smyslu jeho stanov nabývá Spolek

Vltavan Davle práva a plní povinnosti člena.

6.2. Spolek Vltavan Davle deleguje své členy na jednání valné hromady Vltavana

Čechy – svazu vltavanských spolků a vysílá své zástupce do výboru a dozorčí rady

podle stanov svazu.

6.3 Spolek Vltavan Davle spolupracuje s ostatními spolky, obecně prospěšnými

společnostmi a jinými organizacemi, jejichž posláním je rovněž veřejně prospěšná

činnost. Zvlášť úzce spolupracuje a vzájemně se účastní akcí bratrských spolků

Vltavan Purkarec z.s.,. IČ 466 82 082, Vltavan pro Štěchovice na Vltavě a okolí z.s.,

IČ 470 05 581, Spolku Vltavan v Praze IČ 005 52 429 a .s Dělnická beseda Havlíček  Řevnice, z.s.,.IČ 653 99 714 a městys Davle, IČ 002 21 156. .

Článek 7

Zrušení a likvidace spolku

7.1. Pokud nezruší soud spolek ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku, tak o

dobrovolném zrušení rozhoduje valná hromada, zvlášť svolaná k tomuto účelu.

7.2. K platnosti usnesení valné hromady je třeba přítomnosti dvou třetin řádných

členů spolku.

7.3. Usnesení je platné, hlasuje-li pro zrušení tři čtvrtiny přítomných řádných členů.

7.4. Valná hromada určí i likvidátora, pokud není určen soudem.

Článek 8

Přechodná a závěrečná ustanovení.

8.1 Spolek Vltavan Davle bude usilovat o získání statusu veřejné prospěšnosti po schválení Zákona o veřejné prospěšnosti, který má být vydán ve smyslu § 146 a §147

zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2. Jednací řád, stejnokrojový řád, užívání praporů, funkční povinnosti a další

ustanovení, která vyplývají z těchto stanov a nejsou v nich uvedena, připraví spolek

ve smyslu tradic a přijme je formou vnitřního předpisu.

8.3. Toto nové úplné znění stanov bylo zpracováno v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a bylo schváleno valnou hromadou spolku dne 15.02.2015. Tímto dnem nabývá účinnosti a nahrazuje všechna znění předchozí.

8.4. Stanovy budou vloženy do sbírky listin Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 960.

 

V Davli dne 15.02.2015