23.7.2017 Zpráva jednatele na schůzi k 120.výročí Vltavanu Davle

   Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté 

 

     Čas plyne jako stříbropěnná Vltava a spolek Vltavan Davle již 120 let zdárně proplouvá řekou času – stejně jako kdysi voraři a šífaři vodami Svatojánských proudů.

     Ano, je to již 120 let, kdy se 26.prosince v tehdy hraběcím pivovaře v Davli konala ustavující valná hromada spolku. Přítomno bylo 38 členů, aklamací byl zvolen první výbor. Předsedou se stal František Kutil.

      S hrdostí můžeme říct, že spolek Vltavan Davle zdárně doplul ke 120. výročí svého vzniku.

     Bohatá byla historie, mnoho se za těch 120 let vykonalo. Důležité je, že jsme v průběhu let nejen vzpomínali na ty, kteří přes půl století brázdili proudy řeky Vltavy, plavili po ní dříví, kamení, písek a jiný stavební materiál. Víme, že to byli silní, nebojácní a stateční chlapi, milovali svou práci, svou řeku, která jim přinášela radost, ale především obživu.

     Nešlo jen o vzpomínky – především jsme se snažili jejich odkaz a tradice nejen zachovávat, ale i dále rozvíjet, přibližovat současnému dění, získávat mladé lidi pro myšlenky a odkaz našich předků.

     Nebudeme si podrobně připomínat celou historii 120 let, často jsme o tom na našich schůzích hovořili. Vždyť historii plavectví v našem kraji, současnost a spolupráci s ostatními spolky připomínají prostory naší klubovny a muzea, které slavnostně otevřel a posvětil 28. srpna 2013 arcibiskup Dominik Duka.

     Vraťme se do doby nedávno minulé a ve stručnosti uveďme ty nejdůležitější okruhy naší činnosti :

 • v místech, kde byl náš spolek založen, a na paměť jeho vzniku a činnosti byla v roce 2007 odhalena pamětní deska
 • na památku šífařů byla v červenci 2008 odhalena socha šífaře od akademického sochaře Vitanovského
 • velkou událostí pro spolek, ale i pro Městys Davle bylo 29. 6. 2014 udělení titulu Mezinárodní vorařská obec
 • tradiční a bohatá spolupráce s MěÚ Davle se projevuje i v pravidelné účasti v krajské soutěži Vesnice roku; jsme hrdi na to, že od loňského roku můžeme v muzeu vystavovat diplom Za nehmotné kulturní dědictví, který Městysi Davli udělil Středočeský kraj
 • nejenom se zastupitelstvem obce, ale také s ostatními spolky – SDH a Slavojem Davle, úzce spolupracujeme; máme v jejich řadách také několik členů Vltavanu
 • rozvíjíme a utužujeme spolupráci s ostatními bratrskými spolky z Purkarce, Štěchovic, Prahy a s Dělnickou besedou Havlíček Řevnice
 • v neposlední řadě připomínám velmi milou a dlouholetou spolupráci s MŠ v Davli – bez vystoupení těch nejmenších, a snad i budoucích Vltavanů, si nedovedeme představit oslavy Dne matek; sponzorsky jim před Vánocemi návštěvu oplatíme a přispějeme na zakoupení hraček

 

Z dalších akcí vybírám:

 • spoluúčast při budování nových autobusových zastávek v obci
 • brigády na úpravě břehů Vltavy
 • pravidelná účast na oslavách a akcích ostatní spolků
 • účast na každoročním setkání Mezinárodní asociace vorařů

 

     Při příležitosti 120.výročí našeho spolku a na památku vorařů a šífařů byl postaven vor, připomínající zručnost a práci těch, kteří splavovali řeku Vltavu. Na stavbě voru se podíleli členové Vltavanu Purkarec, žáci Středního odborného učiliště Praha 9 Jarov,  členové našeho spolku a Vltavanu Čechy.

     Právem jsme tedy žádali, ve spolupráci s ostatními spolky a Vltavanem Čechy, zapsat vltavanské spolky na Krajské seznamy nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Tato myšlenka vznikla již v roce 2015 a jako první metodiku měl k přihlášení zpracovanou Jihočeský kraj. Vltavan Čechy pak ve spolupráci s ostatními spolky docílil již v roce 2016 jejich zapsání na uvedené krajské seznamy.

     Řada členů zpochybňovala, k čemu zapsání na seznamech bude dobré, že je to zbytečná administrativní zátěž apod. Výsledkem je ale třeba skutečnost, že letos při naší žádosti na odboru kultury Středočeského kraje o dotaci na oslavy 120. výročí trvání vzniku Vltavana Davle, bylo přihlédnuto a Středočeský kraj spolku dotaci schválil.

     V současné době usilujeme o to, aby vltavanské spolky, jako nositelé tradic šífařství a vorařství, byly uvedeny na Národní seznam Ministerstva kultury ČR. Projednávání žádosti je v závěrečné fázi a předpokládáme, že proces schválení v říjnu letošního roku by znamenal další úspěch a vyvrcholení více jak staletého snažení našich předchůdců. Prostřednictvím Vltavanu Čechy, který je aktivním členem Evropské vorařské asociace, máme po domluvě s rakouskými a německými kolegy v roce 2018 možnost podat dodatečnou žádost, aby vorařství jako kulturní dědictví bylo zapsáno na seznam UNESCO.

     Závěrem bych chtěla nám všem popřát hodně zdraví a síly do dalších let, abychom mohli splnit vytčené cíle a mohli dál předávat štafetu tradic a soudržnosti spolku Vltavan.

     Dovolte mi zakončit veršem hymny našeho spolku :

           Jest Vltava moře naše

           a my jeho strážcové,

           by Čechům cizí palaše

           ji nevzali za svoje,

           a proto každý Vltavan

           by tasil za ni svoji zbraň.

 

Děkuji za pozornost.