Spolek VLTAVAN DAVLE oslavil 120. let své činnosti.

Davelský spolek VLTAVAN slaví 120 let od svého založení. Jde o jeden z nejstarších fungujících spolků v okolí, který navazuje na tradice spolkového života lidí kolem řeky Vltavy. Spolek založili tzv. „šífaři“, nebo-li plavci, voraři a dělníci z okolí Vltavy s cílem finančně podpořit sociálně slabé rodiny vorařů a organizovat kulturní program

Historie spolku VLTAVAN DAVLE sahá do období vlády Habsburků. Před 120 lety jej založili plavci, dělníci z místních cihelen a lomů, kteří se živili dopravou stavebního materiálu po vodě po vzoru pražského spolku. Plavectví, jemuž se lidově říkalo šífařina a s ním spokojený provoz patřilo k největší části obživy obyvatelstva Davle a jeho okolí. Na šífech byl dopravován stavební kámen z davelských lomů, cihly z místních cihelen, stavební i palivové dříví. Spolek její zakladatelé pojmenovali jeho zakladatelé podle pramene své obživy, podle řeky Vltavy. Vltavan tehdy z příspěvků členů a výtěžků z akcí pořádaných členy podporoval své členy v nemocnici, ve stáří, poskytoval příspěvek na pohřeb a přispíval hmotně vdovám a sirotkům.

Spolek VLTAVAN se skládá se čtyř samostatně fungujících avšak úzce spolupracujících spolků: Vltavan Praha, Vltavan Davle, Vltavan Štěchovice a Purkarec u Hluboké nad Vltavou. Dnes, i když VLTAVAN již neplní svou kdysi původní hlavní funkci (zajišťování sociálních jistot), nadále umožňuje svým členům, aby se setkávali, sdružovali, pomáhali si a bavili se. Aktivita spolku je obdivuhodná. K pravidelným akcím patří různá setkávání (pravidelné schůze), ples Vltavanů, který patří již léta k nejoblíbenějším akcím celého roku, dále oslavy důležitých výročí, setkání s vorařskými českými i zahraničními spolky, pravidelně organizované pobyty v lázních, setkání a oslavy s ostatními bratrskými spolky atd.

V současné době má spolek 240 bratrů a sester – tak si mezi sebou říkáme. Většinou jde o starší generaci, která navazuje na tradici spolkového a kulturního života v naší oblasti a má vztah k řece Vltavě. Předáváme tuto tradici mladším, abychom zajistili její pokračování. Spolek dává možnost svým členům být aktivní bez ohledu na věkovou hranici, podílet se na různých aktivitách a především jim nabízí pocit soudržnosti a velké „rodiny“, která o své členy pečuje. “

Historie VLTAVANU nabízí mnoho zajímavých příhod a historických momentů. Z Davle pocházel také hudebník Antonín Borovička (zemřel 1968), původně hrnčíř, který proslavil vltavanskou hudbu daleko za hranice svého kraje. K Vltavanům měla vztah i rodina spisovatele Vančury.

Všechny vltavanské spolky usilují tuto historii v povědomí naší a příští generace udržet a proto každé pětileté výročí založení spolků pořádají důstojné oslavy. V letošním roce 120. výročí vzniku spolku připadlo i na Vltavan Davle. V této souvislosti Vltavan Davle zorganizoval pod záštitou zastupitelstva Městyse Davle 21. a 22. července v Obecním parku oslavy za účasti bratrských spolků z Prahy, Štěchovic, Purkarce, Dělnické besedy Havlíček Řevnice a široké veřejnosti. Příprava oslav byla náročná a stála značné úsilí fyzicky, ale i jinak schopných členů. Již páteční večerní koncert cimbálové kapely ONDRÁŠ České armády, který vystoupil sponzorsky a Muzikantů z Jižních Čech byl pro téměř 250 účastníků

velký zážitek na závěr večera korunovaný pozoruhodným ohňostrojem na řece Vltavě. Koncertu se účastnila řada našich sponzorů a příznivců. Mimo tradičních starosty Mgr. Jiřího Prokůpka, Ing. Josefa Podra, MVDr. F. Dolejšího a Hanse Ortnera i Ing.Věra Kovářová, plk. Pavel Vobůrek.

22. července pokračoval program oslav v 7 hodin budíčkem, položením květin u rodného domu skladatele Antonína Borovičky, vztyčením spolkové vlajky u památníku davelských plavců. Ještě před slavnostní schůzí na počet 120. výročí založení Vltavanu Davle jsme za doprovodu hudby uvítali bratrské spolky a hosty před Hotelem Pivovar.

Slavnostní schůzi zahájil předseda spolku Vltavan Davle br. MVDr. F. Dolejší, který všechny účastníky přivítal a předal slovo jednatelce sestře E. Paškové, která ve slavnostním projevu krátce uvedla historický význam činnosti spolku a zejména pak současné aktivity za posledních 10 let. Mimo jiné uvedla tyto skutečnosti:

-v místech, kde byl náš spolek založen, a na paměť jeho vzniku a činnosti byla v roce 2007 odhalena pamětní deska,

-na památku šífařů byla v červenci 2008 odhalena socha šífaře od akademického sochaře Vitanovského,

-velkou událostí pro spolek, ale i pro Městys Davle bylo 29.6. 2014 udělení mezinárodního titulu Vorařská obec,

-s MěÚ Davle se každoročně účastníme krajské soutěže Vesnice roku; jsme hrdi na to, že od loňského roku můžeme v muzeu vystavovat diplom Za nehmotné kulturní dědictví, který Městysi Davli udělil Středočeský kraj,

-nejenom se zastupitelstvem obce, ale také s ostatními spolky –SDH a Slavojem

Davle, úzce spolupracujeme; máme v jejich řadách také několik členů Vltavanu

-rozvíjíme a utužujeme spolupráci s ostatními bratrskými spolky z Purkarce, Štěchovic, Prahy a s Dělnickou besedou Havlíček Řevnice,

-v neposlední řadě připomínám velmi milou a dlouholetou spolupráci s MŠ v Davli–bez vystoupení těch nejmenších, a snad i budoucích Vltavanů, si nedovedeme představit oslavy Dne matek; sponzorsky jim před Vánocemi návštěvu oplatíme a přispějeme na zakoupení hraček.

Z dalších akcí připomenula:

-spoluúčast při budování nových autobusových zastávek v obci,

-brigády na úpravě břehů Vltavy,

-pravidelná účast na oslavách a akcích ostatní spolků,

-účast na každoročním setkání Mezinárodní asociace vorařů.

Při příležitosti 120.výročí našeho spolku a na památku vorařů a šífařů byl postaven vor, připomínající zručnost a práci těch, kteří splavovali řeku Vltavu. Na stavbě voru se podíleli členové Vltavanu Purkarec, žáci Středního odborného učiliště Praha 9 Jarov, členové našeho spolku a Vltavanu Čechy.

Právem jsme tedy žádali, ve spolupráci s ostatními spolky a Vltavanem Čechy, zapsat vltavanské spolky na krajské seznamy nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Tato myšlenka vznikla již v roce 2015 a v roce 2016 všechny spolky na těchto seznamech byly zapsány. V současné době usilujeme o to, aby vltavanské spolky, jako nositelé tradic šífařství a zejména vorařství, byly uvedeny na Národní seznam Ministerstva kultury ČR.

Dalším bodem slavnostní valné hromady bylo předávání vyznamenání.

Celkem čestné uznání obdrželo 17 členů, čestné členství 18 členů a zlatý odznak 18 členů. Polovinu vyznamenání obdrželi členové Vltavanu Davle a zbývající členové bratrských spolků. Jmenovité seznamy budou uvedeny ve spolkové kronice. V průběhu oslav pak bylo uděleno 17 zlatých odznaků Vltavanu Čechy těm členům a příznivcům vltavanů, kteří se podíleli na stavbě tabule voru v Davli, který zůstal jako součást vltavanského muzea a třech tabulí voru, na kterých ze Štěchovice připluli vybraní zájemci. Během jednání slavnostní schůze valné hromady se dostavil vzácný host kardinál Dominik Duka. Plakety Vltavanu Davle ke 120. výročí byly předány Mons. Dominiku Dukovi, Ing.Věře Kovářové, Mgr.Jiřímu Prokůpkovi, Ing.Jaroslavu Camplíkovi, MVDr.Eduardu Slancovi, Hannsi Ortnerovi a Ing.Josefu Podrovi. Čestné uznání udělené u příležitosti 120.výročí Vltavanu Davle

Za stavbu voru byla čestná uznání předána Střední odborné škole stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1, učiteli odborného výcviku a odborné praxe Petru Vokáčovi a žákům 2.ročníku : Jonáši Černému, Jakubu Dubovi, Matěji Dvořákovi, Petru Hrochovi, Františku Chadimovi a Vojtěchu Víchovi. Čestná uznání byla ještě předána Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole Volyně, Resslova 440 a Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole Praha, Žižkov.

Valná hromada byla zakončena projevy hostů.

Po obědě se účastníci ve 13,00 hodin před Hotelem Pivovar seřadili ke slavnostnímu krojovanému průvodu v jehož čele jeli dva policisté na koních a byl doprovázen 2 kapelami Muzikanti z Jižních Čech a Křídlovankou. Průvod zastavil u nově postaveného symbolu Městyse Davle 150 cm vysokého kamene s vytesaným znakem hlavy oficiální oslava Jana Křtitele, kterému kardinál D. Duka požehnal a Vratislav Kříž, člen ND, zazpíval Vltavu. Průvod pak pokračoval k památníku padlých, kde byla vzdána vzpomínka padlým a státní hymnou v podání V. Kříže ukončena slavnostní část oslav. Průvod poté přešel do Obecního parku, kde pokračovala vltavanská veselice. Celé odpoledne moderoval davelský občan Martin Kavan známý z televize pod jménem pošťák Ondra. Vltavskou veselici zpestřilo vystoupení Povltavských hornistů. Jejich vystoupení bylo sponzorským darem Ing. V. Hodra a jeho syna k našemu jubileu. K poslechu a tanci hráli Muzikanti z Jižních Čech pod řízením Radka Hrušky a Křídlovanka. Mezi 16-17 hodinou se očekával příjezd 3 tabulí voru ze Štěchovic. Vzhledem k pomalému toku Vltavy byl voru tažen parníčkem Sirius pana Kedršta. Vor za aplaudování přihlížejících šťastně se zpoždění téměř před Obecním parkem ukotvil. Byla to ukázka, že spolky vltavanů umí vory klasickou metodou postavit a řídit. Nemohu opominout ani hlavní aktéry občerstvení členy Slavoje a J. Lašáka, kteří přispěli příjemnému průběhu oslav a spokojenosti účastníků. Na závěr si dovoluji za výbor Vltavanu Davle poděkovat všem členům, kteří se na přípravě oslav byť i malým způsobem podíleli. Poděkování patří i davelským i mimodavelským občanům, kteří naše 120. výročí oslav přišli podpořit Dík.

Veselice končila po odchodu kapel po 22 hodině.

Text: MVDr. E. Slanec

Foto: Ing. J. Bílek.