Zpráva jednatele k 125.výročí

Zpráva jednatele k 125. výročí založení spolku Vltavan Davle

9. července 2022

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté

velmi rychle uplynulo dalších pět let od našeho posledního slavnostního setkání. Je to tak, spolek Vltavan Davle dnes oslavuje již 125. let od svého založení.

Mnoho vody proteklo Davlí za celou dobu historie našeho spolku. A nebyla to jen plouživá stříbropěnná řeka. Jistě mnoho z vás pamatuje poslední povodně, kdy výše vody opěvované řeky Vltavy dosahovala až téměř k podlaze našeho starého davelského mostu.

A co se za tu dobu událo? Je toho hodně, většiny akcí jste se sami zúčastnili. Samozřejmě jsme pokračovali v udržování tradice vorařů, šífařů a všeho, co souvisí s Davlí a řekou Vltavou.

Není na místě zde připomínat celou historii našeho spolku, ale přesto mi dovolte, abych zmínila aspoň některé významné události posledních 5 let.

Žezlo vedení spolku převzal po oblíbeném Františkovi Dolejším náš bratr Josef Bílek. A vládne nám rukou pevnou a mladickou. Neustále rozšiřuje naši členskou základnu – k 1. 7. 2022 nás bylo již 230 členů. Došlo také k obměně vedení spolku, a to ve funkci místopředsedů, pokladníka a jednatele. Jen revizní komise nám stále pracuje ve stejném složení. František Dolejší se ale funkce předsedy nezbavil, stal se totiž čestným předsedou našeho spolku. Máme také nového protektora, a to bratra Eduarda Slance.

Pravidelně každý rok na jaře začínáme brigádami na prořezávání břehu Vltavy.

Úzce spolupracujeme se zastupitelstvem a starostou Městyse Davle, dále s místními spolky, jako jsou SDH Davle a SDH Sloup, Slavojem Davle a Základní školou v Davli. Milá je pak spolupráce s Mateřskou školkou – bez jejich vystoupení si už ani neumíme představit každoroční oslavu Dne matek.

Úspěšně rozvíjíme také spolupráci se SOŠ Jarov v Praze. Díky jejich vedení nám již sedmým rokem pomáhají učni při našich akcích. A také tito učni jsou ti, kteří rozšiřují řady našich členů a významně nám tak snižují věkovou hranici.

V neposlední řadě i nadále rozvíjíme a utužujeme spolupráci s bratrskými spolky z Purkarce, Štěchovic, Prahy a Dělnické besedy Havlíček Řevnice.

Jsme hrdi na to, že náš spolek přispěl na opravu varhan ve Svatovítském chrámu na Pražském hradě. Jako poděkování jsme za to dostali napodobeninu píšťaly, která má důstojné místo v našem muzeu.

Vzpomínáme, jak nás v  roce 2018 pozvala Pražská paroplavební společnost na oslavu 80. narozenin parníku Vyšehrad, který brázdí tok řeky Vltavy již od roku 1938. Se zájmem jsme si prohlédli jeho nově upravený interiér a také uspořádanou výstavu k této příležitosti.

Ve stejné roce se 21 našich členů zúčastnilo valné hromady Mezinárodní asociace plavců a vorařů (IATR) v Itálii v Longarone. Důležitým bodem programu byla valná hromada IATR, v průběhu které byl zvolen nový prezident IATR. Jsme hrdi na to, že se jím stal člen našeho spolku bratr Jaroslav Camplík.

V roce 2019 jsme se zúčastnili opět ve velmi hojném počtu dalšího mezinárodního setkání vorařů IATR, tentokráte v Korutanech v Rakousku nedaleko města Spittal am Drautal. Právě zde byly zahájeny kroky k nominaci vorařství na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tuto nominaci společně předložily ČR, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko a Španělsko. Výsledek tohoto nelehkého dlouhého snažení bychom měli znát na konci tohoto roku 2022. Velkou zásluhu na zpracování žádosti mají členové spolku Vltavan Čechy bratr Jaroslav Camplík a bratr Jiří Malý. Nemalou měrou se všech jednání zúčastnil také náš předseda bratr Bílek. Všem patří náš velký dík.

Této nominaci bylo věnováno také nemálo příspěvků v celostátní televizi a komerčních televizích, kde vystupoval jednak předseda spolku Vltavan Čechy bratr Camplík, ale také náš obětavý bratr Josef Bílek.

Nejenom radostné chvíle jsme prožili. V roce 2019 jsme se bohužel rozloučili s naším bratrem a velkým sponzorem našeho spolku Josefem Podrem.

V září 2021 jsme se pak rozloučili s posledním žijícím plavcem panem Václavem Husou, který rok před tím obdržel „Řád sv. Jana Nepomuckého“ za jeho dlouholetou činnost a znalost historie vorařství v ČR.

Čest jejich památce, jakožto všem dalším nezapomenutelným bratrům a sestrám, které nás v tomto období navždy opustili.

A co se jsme ještě prožili?

Zahájili jsme oblíbené plavby šífem po Vltavě a Sázavě.

Intenzivně propagujeme Vltavan Davle a vorařství a šífařství jako takové také mezi poslanci a senátory. Mezi naše velké příznivce patří aktuálně poslankyně Parlamentu ČR Věra Kovářová a senátor Petr Štěpánek.

U příležitosti 100. výročí naší republiky se tak například konala v průběhu září 2018 na náplavce pod železničním mostem v Praze výstava „Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“. K této příležitosti dal spolek Vltavan Čechy zhotovit zmenšenou repliku šífu, které se používaly v historii na dopravu materiálu po řece. U příležitosti tohoto významného národní výročí byl v rámci této akce také postaven třípramenný vor. Stavby se ujali Vltavané z Purkarce za vydatné pomoci žáků SOŠ Jarov. Za mimořádné pozornosti návštěvníků udělil šífu, nesoucí název VLTAVAN, požehnal kardinál Dominik Duka. Slavnostní prezentace šífu konaného pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka se dále zúčastnila ředitelka Státní plavební správy Mgr. Klára Němcová a generální ředitel Povodí Vltavy RNDr. Petr Kubala a samozřejmě vy, aktivní členové našeho spolku Vltavan Davle.

Mezi zdařilé propagační kulturní akce můžeme například zařadit i tzv. Kafíčko, pořádané Městysem Davle ve spolupráci s naším spolkem Vltavan Davle. Zde, v sálu Hotelu Pivovar, jsme uvítali bývalého pracovníka Akademie věd promovaného mat. Jiřího Svobodu, který nás poutavě seznámil s historií voroplavby na řece Vltavě. Předseda Vltavanu Davle mu pak předal diplom se jmenováním „Čestný člen“ Vltavanu Davle.

Velmi úspěšná pak byla výstava „Historie vorařství a šífařství“, která byla zahájena v roce 2019 v Národním zemědělském muzeu v Praze, dále pokračovala díky vydatnému přispění paní poslankyně Kovářové v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak, aby zakončila svou pouť na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

Například v roce 2021 jsme pak za účelem rozmanité propagace vydali turistické známky, o které je velký zájem. Zejména v letních měsících je pak také zájem o návštěvu našeho muzea.

V září 2021 se konala v Praze konference k 30. výročí založení Mezinárodní vorařské asociace (IATR). Doprovodného programu jste se mnozí s vás zúčastnili. Stejně tak jako oslav 150. výročí založení spolku Vltavan Praha.

Pokud nám to okolnosti dovolí, tak pokračujeme v tradici našich velmi oblíbených plesů a zájezdů po ČR.

Pravidelně se zúčastňujeme akce „NAVALIS – Svatojánské slavnosti“.

Letos byl uspořádán již 3. ročník Dne s davelskými voraři v Regionálním muzeu v Jílovém. Současně při té příležitosti byla v muzeu zahájena výstava k
125. výročí našeho spolku, která potrvá do 28. srpna 2022.

Závěrem mi dovolte položit poslední otázku – co si přát do dalšího výročí?

Všem pevné zdraví, schválení nominace vorařství na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, nové a aktivně pracující členy, mít stále možnost se setkávat a šířit slávu vorařství a šífařství.

Vltavanu zdar!

Marcela Soldánová

jednatelka spolku Vltavan Davle