Zpráva jednatele z 26.6.2021

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté,

jsem rád, že jsme se opět sešli v hojném, téměř plném počtu od poslední členské schůze přesně před rokem. Chtěl bych shrnout činnost Vltavanu Davle v loňském, složitém roce 2020, který byl kvůli pandemii a vládním protiepidemickým nařízením pro naši činnost omezením.

Členové spolku Vltavan Davle začali rok 2020 pracovně. Po dohodě s generálním ředitelem
Petrem Kubalou z Povodí Vltavy v měsíci lednu a únoru celkem šest sobot věnovali vyřezávání a čištění břehů podél Vltavy od Javorky až k novému mostu (na davelské straně). Také 12 úvazů, které jsou připomínkou na kotvení vorů a šífů v Davli, očistila sestra Anežka Mlejnská se svým pravnukem Míšou

Tradiční únorový vltavanský ples v Davli měl jako vždy výbornou atmosféru, bohatou tombolu a velkou návštěvnost.

1. března se za mimořádně velké účasti (120 lidí) konala valná hromada Vltavanu Davle. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že to byla na čas poslední společná akce. Začala celosvětová pandemie korona viru a ani my jsme se nemohli scházet. Spousta akcí z plánu činnosti pro rok 2020 se díky tomu nepodařilo uskutečnit. Ale podařilo se navzdory všem komplikacím a omezením zabezpečit a realizovat důležité věci pro činnost spolku.

  • Na jaře předseda spolku ing. J. Bílek domluvil pojištění muzea a klubovny u společnosti ALLIANZ. Pojistná smlouva byla sjednána a podepsána na částku 7 174,- Kč ročně. Majetek Vltavanu Davle a Vltavanu Čechy byl ohodnocen na 500 000,- Kč. Náš spolek bude platit ročně 3 588,-Kč, druhou polovinu hradí Vltavan Čechy.

  • Bratr Jaroslav Klika se ujal zrestaurování modelů 4 lodí a šífu, a v průběhu pandemie svědomitě opravil poničené exponáty našeho muzea. Spolu s předsedou spolku konzultoval jednotlivé detaily jednotlivých modelů. Tímto bych rád za Spolek Vltavan Davle bratru Jaroslavu Klikovi poděkoval za skvěle odvedenou práci.

  • V polovině března z důvodu opravy mola na Mandátu bratr David Brož přivezl šíf do Davle. Pravidelně se staral o odčerpání vody, kdy napřed opravil čerpadlo a provedl rekonstrukci elektroinstalace. Patří mu za to velký dík.

  • Ošetření šífu, zpevnění stožáru a nutných údržbových oprav se zhostili žáci SOŠ Jarov pod vedením svého pedagoga a našeho bratra Voráče. I jim patří dík. Pro šíf se nám podařilo nechat vyrobit dvě nové kotvy.

  • Předseda spolku bratr Bílek zpracoval podpůrný dopis pro UNESCO a požádal Městys Davle a rovněž organizace SDH Davle, SDH Sloup, Slavoj Davle, KZH Bojov, Regionální muzeum Jílové, SOŠ Jarov, Spolek přátel historie Jindřichův Hradec, Voroplavba Český Krumlov, a posledního žijícího plavce Václava Husu aby se k tomuto připojily.

  • Výbor Vltavanu Davle odsouhlasil návrh předsedy spolku na vytvoření „Řádu sv. Jana Nepomuckého“ – našeho patrona vorařů. Tento řád vyrobil Bohuslav Cerman. Matrice je uložena u něj, můžeme kdykoliv nechat přidělat další.

7. května náš spolek pozvala Voroplavba Český Krumlov na plavbu „Po stopách plavců na Otavě“ z Jince do Zvíkova, která byla věnována nejstaršímu plavci Václavu Husovi. Této akce se zúčastnil br. Bílek se sestrou Bílkovou. Počasí nám přálo a celá plavba byla natáčena dronem ovládaným profesionálem z české televize.

8. května starosta Městyse Davle Jiří Prokůpek a bratr Bílek uctili památku padlých z druhé světové války u pomníku v Davli a na Sázavě. K pomníku byla položena kytice se stuhou.

18. května se díky rozvolnění proti pandemickým opatřením a poprvé od vypuknutí pandemie sešel výbor Vltavanu Davle. Následně se pak znova sešel 1. června.

25. května se delegace Vltavanu Davle zúčastnila oslavy 80. narozenin naší sestry Elišky Pospíchalové.

30. května se 7 našich členů zúčastnilo opožděného zahájení paroplavby po Vltavě plavbou na Slapy a zpět parníkem Vltava, který v loňském roce oslavil 80 let od zahájení plavby.

5. června jsme opět otevřeli muzeum pro návštěvníky každý pátek od 15 do 18 hodin.

24. června žáci SOŠ Jarov očistili a nakonzervovali vorovou tabuli v Davli, která slouží jako památník voroplavby na Vltavě.

28. června se v sále Hotelu Pivovar konala členská schůze Vltavanu Davle, kde byla předána řada ocenění a vyznamenání zasloužilým členům Vltavanu a aktivním spolupracovníkům a podporovatelům činnosti vltavanských spolků.

6. července jsme se zúčastnili vernisáže při zahájení výstavy „Voroplavba v ČR a na světových řekách“, která se konala v Muzeu Zámecký mlýn v Jindřichově Hradci. Výstavu zabezpečil náš dlouholetý kamarád a příznivec Michal Kotyza a slavnostně ji zahájil prezident Vltavanu Čechy ing. Jaroslav Camplík. Celá expozice byla umístěna situačně a dějově u vorového pramene, který pro expozici tohoto muzea postavili purkarečtí Vltavané. Za náš spolek se zúčastnilo celkem 12 členů, z Purkarce pak 8. Při příležitosti zahájení výstavy předal náš předseda Ing. J. Bílek „Řád Jana Nepomuckého“ řediteli Muzea Zámecký mlýn Michalu Kotyzovi za jeho podporu a spolupráci s Vltavanskými spolky, kterému patří za to i za uspořádání výstavy, velký dík.

11. července sestra Bílková s bratrem Bílkem navštívili Květu Neugebauerovou, přítelkyni našeho dlouholetého praporečníka Jaroslava Brože v Lužci u Ústí nad Labem. Společně se vydali na hřbitov, aby uctili jeho památku.

18. července se po dohodě s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy podařilo uspořádat na venkovních prostorách muzea ve spolupráci s purkareckými Vltavany „Den s voraři“. Současně s tím byla zahájena v muzeu výstava „Vorařství na řece Sázavě“, kterou velice kvalitně připravil náš bratr Vladimír Brabec. Za to mu patří poděkování.

Členové Vltavanu Purkarec při této akci ukazovali a vysvětlovali návštěvníkům a zájemcům, jakým způsobem se stavěly vory. S dětmi tvořili malé modely vorů, které si pak mohli pouštět po vodě v bazénku. K poslechu ale i k tanci hráli kamarádi DUO PAMI pod vedením Honzy Kotrbáčka.

V odpoledních hodinách se konala v sále muzea přednáška dr. Svobody na téma Vorařství a šífařství na řece Vltavě. Při této příležitosti mu náš spolek prostřednictvím předsedy Ing. J. Bílka předal „Řád Jana Nepomuckého“ za práci věnovanou historii vorařství a šífařství.

Za Vltavan Davle bylo přítomno 19 členů, za Vltavan Purkarec 4, Vltavan Praha 3 a Vltavan Štěchovice 2. Na závěr dne předseda Vltavanu Davle poděkoval ředitelce Regionálního muzea v Jílovém u Prahy Mgr. Šárce Juřinové za poskytnutí prostor na akci „Den s voraři“ a současně projednal další spolupráci mezi muzeem a Vltavanem Davle, jako například konání výstavy v roce 2022, kdy náš spolek oslaví 125. výročí svého trvání a fungování. Můžu jen konstatovat, že se akce vydařila. Zájem byl jak dětí, tak i dospělých návštěvníků.

31. července předseda spolku se sestrou Bílkovou navštívili kamarády z Voroplavby Český Krumlov a dojednali zájezd členů Vltavanu , podmínky na prohlídku zámku Český Krumlov a plavbu na vorech na sobotu 3. října.

Po čtyřech měsících korona virové karantény k nám z Rakouska zavítal bratr Hanns Ortner. Byl rád, že opět mohl přijet do Davle. Sám říkal, že se cítí být více davelákem něž vídeňákem. Pozvali jsme ho do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy na prohlídku výstavy „Vorařství na řece Sázavě“. S velkým zájmem si prohlédl i expozice celého muzea.

8. srpna předseda Vltavanu Davle spolu s prezidentem Mezinárodní vorařské asociace ing. Jaroslavem Camplíkem podnikli cestu do Německa do Muldenbergu předat funkci prezidenta MVA a dokumentaci prvnímu viceprezidentovi Berndu Kramerovi. Tohoto aktu se zúčastnil člen revizní komise Hynek Hladík. Po předání všechny účastníky Brend Kamer pozval na prohlídku penzionu a historických sbírek jejich spolku. Na dotaz, proč mají všechny exponáty upevněné a přišroubované. Jeho odpověď byla, že se u nich krade stejně jako u nás.

11. srpna naše muzeum navštívili děti příměstského tábora Lundonii. Návštěvu pojali pod názvem „Piráti“. Dětem se v muzeu líbilo, na čemž měla velkou zásluhu naše sestra Jitka Veverková se svým poutavým výkladem a vyprávěním. Závěrem návštěvy děti obdržely něco na mlsání.

15. srpna jsme se jako spolek zúčastnili oslavy kulatého jubilea – 90 let nejstaršího dosud žijícího plavce Václava Husy v Albrechticích. Oslavu uspořádala jeho rozsáhlá rodina. Za Vltavan Davli se zúčastnili 4 zástupci, za Vltavan Praha 1. Předseda našeho spolku předal Václavu Husovi „Řád sv. Jana Nepomuckého“ za dlouholetou činnost a znalost historie o vorařství v ČR. Je úctyhodné, jak dokonale mu slouží paměť v jeho požehnaném věku. Na závěr akce jsme se přesunuli do Purkarce, kde se konal „Den s purkareckými voraři“ Můžeme jen závidět, jak tuto akci mají purkarečtí vždy dokonale připravenou a perfektně zorganizovanou.

18. srpna byla slavnostně otevřena nová přístavba jídelny a kuchyně základní školy v Davli. Vltavan Davle zastupovalo 6 členů. Otevírání byla přítomna i poslankyně Parlamentu ČR ing. Věra Kovářová. Čas před zahájením slavnostního otevírání využil náš předseda J. Bílek a v kanceláři starosty městyse Davle předal paní poslankyni „Čestné členství“ Vltavanu Davle za její přispění, pomoc, podporu a propagaci činnosti Vltavanu.

27. srpna se uskutečnila oficiální návštěva u pana kardinála Dominika Duky, kterou začátkem července dojednal a objednal u tajemníka pana kardinála na Pražském arcibiskupství náš předseda J. Bílek. Delegace sestávala ze starosty Davle Jiřího Prokůpka, prezidenta Vltavanu Čechy Jaroslava Camplíka, předsedy spolku Vltavan Davle Josefa Bílka a dále sester Kolbekové, Volešákové a Bílkové. Audience probíhala ve velmi přátelské atmosféře. Po krátkém přivítání hostí obdržel kardinál Dominik Duka z rukou předsedy Vltavanu Davle Řád sv.Jana Nepomuckého za přízeň, podporu a propagaci vorařství v ČR. Pan kardinál byl velmi mile potěšen a následně téměř hodinu a půl s přítomnými besedoval a vyprávěl velmi zajímavě a poutavě o historii. Závěrem celé návštěvy srdečně poděkoval za udělený řád, kterého si velmi cení. Popřál všem svým hostům a všem Vltavanům hodně zdraví a úspěchů.

5. září si vltavané z Davle udělali výlet a spolu se všemi vltavanskými spolky se zúčastnily 50. výročí odhalení pamětní desky „Vltavě živitelce“ na Kvildě. Celkem zastupovalo jednotlivé spolky 32 členů Vltavanu Davle, 14 členů Štěchovice, 16 členů Praha, za Dělnickou besedu Havlíček Řevnice 6 členů. Pro zájemce z řad starších členů byl připraven autobus, který je pohodlně dopravil až na místo konání pamětního aktu. O hudební doprovod a do pochodu hrála dechová kapela „Netolička“. Účast musel omluvit starosta Kvildy ze soukromých důvodů. Vášnivý houbaři si odpoledne na Šumavě zpestřili sběrem hub.

10. září byly z davelského přístaviště zahájeny plavby šífem, který byl do Davle přesunut začátkem září z Prahy. Plavby byly plánovány až do 3. října. Přes to, že se na plavby bylo potřeba předem objednat, o což se starala sestra Iveta Mlejnská, nebyl zájem o plavby šífem zdaleka takový, jako předešlý rok.

11. září k nám zavítali účastníci Mistrovství republiky z Mysliveckého svazu ČR z klubu „Krátkosrstý ohař ČR“. Položili věnec k pomníku Vltavanu, a zatroubili „Halali“. Ještě před jejich příchodem jsme nainstalovali pamětní desku na úvaz vedle pomníku. Následovala vyhlídková plavba šífem, kterou doprovodil zvuk lesních rohů. Spolku Vltavanu Davle jako poděkování za srdečné přijetí a krásný zážitek věnovali do pokladny 1.000,- Kč.

16. září Michal Polda přistavil kontejner do sběrného dvora na železný šrot. Za pomoci bratrů Bílka, Sendulského, Houdka a Hromádky byl naplněn a odvezen do sběrny v Davli. Celkem 1.2 tuny kovového šrotu. Obdrželi jsme za tento úklid na náš účet 3.780,- Kč. Tímto děkujeme našim členům za práci pro spolek a Albínovi a Michalu Poldovi za odvoz.

19. září sobota a Svatováclavské slavnosti uspořádané v davelském parku za účasti spolku Trepka, SDH Davle a Vltavanu Davle. Pro účastníky slavnosti Vltavan zajistil šíf pro plavby od parku kolem ostrova a zpět. Počasí bylo velmi příznivé, takže se nám podařilo uskutečnit celkem 7 plaveb šífem a svezlo se tak celkem 80 účastníků Svatováclavských oslav. Děkuje kapitánu Jaroslavu Andrlovi z Vltavanu Štěchovice.

20. září v neděli proběhlo historické setkání v rámci oslav 120 let Posázavského Pacifiku a 80 let parníku Vltava. Část účastníků přijela do Davle po kolejích historickým parním vlakem Posázavského Pacifiku a druhá část připlula po řece historickým parníkem Vltava. Obě skupiny se v Davli na zpáteční cestu vyměnily a ti co připluli, odjeli po kolejích a ti co přijeli Pacifikem, odpluli parníkem. Celé vzpomínkové akce na staré dobré časy se v průběhu dne opakovala celkem 2x. Vltavan Davle v rámci této akce měl pro návštěvníky a účastníky jízdy a plavby otevřeno muzeum.

1. října se předseda ing. J. Bílek zúčastnil pracovního aktivu na Ministerstvu kultury ČR v rámci jednání o nominaci na zapsání vorařství a stavby vorů jako nehmotné kulturní dědictví ČR v rámci UNESCO.

3. října se konal předem dojednaný zájezd do Českého Krumlova za kamarády z krumlovské Voroplavby. Díky Radku Šťovíčkovi byla dojednána prohlídka hradu a zámku Český Krumlov po místech, kam běžně noha návštěvníka této památky neprochází. Členové Vltavanu měli jedinečnou možnost prohlížet si prostory, kudy prohlídkové trasy nevedou, což byl mimořádný zážitek. Vedle prohlídky hrado-zámeckého komplexu byla možná plavba na raftech po Vltavě s občerstvením. Závěrem celého výletu a před návratem zpět domů předal předseda J. Bílek Radku Šťovíčkovi za udržování tradic a historie vorařství za spolek Vltavan Davle „Řád sv. Jana Nepomuckého“.

20. října až do konce listopadu byla rozhodnutím vlády ČR zavedena opatření proti šíření nemoci SARS CoV19. Byly zavřeny školy, omezen pohyb a kontakt osob a další. I my jsme museli tradiční nebo plánované akce omezit, měnit termíny a dokonce akce rušit.

1. listopadu se v důsledku korona virové pandemie a s ní spojených vládních nařízení každoroční vzpomínková akce na zemřelé a položení věnců na hřbitovech v Davli a Štěchovicích konala pouze za účasti předsedů spolků Vltavan Davle, Vltavan Štěchovice a Vltavan Praha, za bezpečnostních hygienických opatření.

11. listopadu muzeum Vltavan Davle navštívila čtyř členná delegace Ministerstva kultury ČR vedená PhDr. Zuzanou Malcovou, ředitelkou odboru regionální a národnostní kultury. Účasten byl starosta městyse Davle Mgr. Jiří Prokůpek. Po návštěvě muzea si prohlédli vorovou tabuli a následně se přemístili do Štěchovic, kde pro ně čekal šíf. Delegace podnikla vyhlídkovou plavbu po Vltavě. Vše probíhalo s ohledem na vládní nařízení a proti epidemická opatření.

20. prosince naše muzeum obohatil exponát figuríny dobového plavce. Zároveň na vánoční svátky zapůjčil bratr František Fiala 6 různých vánočních Betlémů, které byly vystaveny v oknech muzea.

V podzimních měsících výbor Vltavanu Davle odsouhlasil vytvoření Turistické vizitky pro podporu a propagaci Vltavanu a celkové zviditelnění našeho spolku. Ujal se toho bratr Voráč, který započal jednání se společností Wander Book s.r.o. – Turistický deník. Po konzultacích a jednáních byly předány vybrané fotografie ke zhotovení návrhu vizitky firmě Turistický deník. Ani ne za týden měl výbor Vltavanu možnost připomínkovat a odsouhlasit konečnou grafiku, text i celkový vzhled turistické vizitky nazvané „Muzeum Vltavan Davle“. Na přelomu roku 2020 a 2021 byla tato turistická vizitka oficiálně vydána a současně zaevidována, tedy „Muzeum Vltavan Davle“ jako 5077 turistické místo ČR. Tuto turistickou vizitku je možné zakoupit v našem muzeu za 15,- Kč spolu s vizitkami sv. Jana Nepomuckého a výroční vizitkou 300 let od blahořečení Jana Nepomuckého. K turistické vizitce nám bylo zhotoveno i razítko. Jen pro Vaši informaci k dnešnímu dni je evidováno 5162 turistických míst a zajímavostí jen v ČR a naše muzeum je mezi nimi.

Tolik k tomu, co dělal a jaké činnosti vykonal Vltavan Davle i jednotliví členové ve složitém roce 2020, který byl rokem nejrůznějších zákazů a omezení kvůli šíření nemoci kovid 19.

A již úplně na závěr : v současné době má spolek Vltavan Davle 230 členů, průměrný věk je 60.1 let, nejstarší br. je Zdeněk Trnka 94 let a nemladší Emička Mlejnská 7 let.

Přejeme si, aby naše činnost byla i nadále stejně pestrá a proto – Vltavanu zdar! !

Děkuji za vaši pozornost.