Vánoční schůze Vltavanu

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané

V příštím roce 2017 oslavíme již 120.výročí vzniku našeho spolku Vltavan Davle. Na této tradiční schůzi jsme si v roce 2014 připomínali nezapomenutelnou obětavou práci našich předků – šífařů a vorařů na řece Vltavě, jmenovitě i těch, kteří stáli u vzniku našeho spolku.
V loňském roce jsme si několika připomínkami přiblížili historii a nejzajímavější zápisy z nejstarších kronik našeho spolku.
A letos jsme spolu se sestrou Veverkovou a Bílkovou připravily krátké putování Vltavou, řekou, která je bytostně spojena s naší historií a krajinou, je vlastně symbolem české minulosti. Do našich srdcí a myslí se vryla jména nerozlučně spojená s vltavským tokem : Lenora, Čertovy proudy, Rožmberk, Orlík, Zvíkov, Svatojánské proudy, Vyšehrad… Naši lásku a obdiv výstižně vyjádřil Bedřich Smetana ve své symfonické básni Vltava.
Vltava je nejdelší česká řeka. Její tok je 433 km dlouhý a tvoří osu jížní části české kotliny. Název Vltava se poprvé objevuje v Letopisech fuldských r.872, později v Kosmově kronice.
Již jsme si říkali, že Vltava po staletí dávala práci mnoha generacím, poskytovala živobytí lidem v těsném i vzdáleném okolí, umožňovala levně dopravovat suroviny vydobyté českýma rukama. Proto si také své řeky naši předkové vážili, dobře si uvědomovali její význam.
Již Karel IV., jehož výročí si letos připomínáme, chtěl z Vltavy udělat „vodní dálnici“, po které by bylo možné levně převážet zboží a suroviny.
První jezy na Vltavě byly stavěny již za Ferdinanda I. V letech 1640 až 1643 strahovské opatství na žádost Ferdinanda III. odstranilo skalisko Horních Slap, které nebezpečně zasahovalo do poloviny vltavského řečiště. Na zbytku skály byl na památku vztyčen Ferdinandův sloup, zvaný též Solný. V roce 1722 k němu přibyla socha sv. Jana Nepomuckého, po které Svatojánské proudy získaly své jméno. Obě památky jsou dnes, jak všichni víme, přemístěny pod hráz slapské nádrže, poblíž budovy elektrárny.
A ještě několik slov ke splavnění Vltavy. První ucelený projekt mezi Českými Budějovicemi a Prahou zpracovala r.1894 firma Lanna a Vering.
Ve 20.století údolí Vltavy prošlo velkými proměnami. Výstavba přehrad vltavské kaskády změnila tvář i charakter krajiny v okolí řeky. Některé obce musely ustoupit budování přehrad, byly zatopeny, ale ostatní vesničky se časem rozrostly. Byly vybudovány silnice, železnice, existuje lodní doprava.
Dnes tvoří vltavskou kaskádu celkem 9 přehrad :
Lipno I – 725,6 m n.m.
Lipno II – 563 m n.m.
Hněvkovice – 370 m n.n
Kořensko – 353,6 m n.m.
Orlík – 353,6 m n.m.
Kamýk n.Vlt. – 284,6 m n.n.
Slapy – 270,6 m n.m.
Štěchovice – 219,4 m n.m.
Vrané – 200 m n.m.

Kromě přehrad Štěchovice a Vrané, které byly rozestavěny před 2.světovou válkou nebo v jejím závěru, byla ostatní vodní díla budována v období let 1949 – 1991.
Stavebníci museli při výstavbě vodních děl realizovat i řadu unikátních projektů : upraven musel být zámek Orlík, rozebrán a znovu postaven kostelík v Červené n.Vltavou – památka z 12.století. Vltavské údolí u Žďákova překlenul jednoobloukový Žďákovský most s největším rozpětím jednoho oblouku, což je stavební unikát v Evropě.
Za opravdovou perlu mezi přehradami vltavské kaskády odborníci považují vodní dílo Slapy. O této stavbě se uvažovalo již v roce 1933, realizaci však zastavila válka. Stavět se začalo v roce 1949 podle návrhu ing.Libora Záruby, který je považován za duchovního otce vodních děl na Vltavě. Přehrada Slapy je jeho největší a nejvýznamnější stavbou. Ing.Záruba byl uznávaným odborníkem světového jména, významným vědcem, projektantem a technikem. Zemřel v roce 2004.
Vraťme se Slapské přehradě, vodnímu dílu, které pro své unikátní řešení budí úctu a obdiv. Jmenujme alespoň některé nejzajímavější údaje:
– hráz v koruně je dlouhá 260 m
– zadržuje jezero v rozloze 1162 ha, dlouhé 44 km a cca 70m hluboké
– současná vodní hladina je o 35 m výš než původní koryto Vltavy
– v masivu přehradní zdi jsou instalovány 3 Kaplanovy turbíny, největší toho druhu na světě.
Důležité je připomenout i to, že toto unikátní vodní dílo prokázalo svou opodstatněnost, geniálnost provedení a řešení při katastrofální povodni v r.2002. Elektrárna zůstala po celou dobu v provozu a způsobené škody byly minimální.
Mnoho by se dalo ještě říci o naší krásné Vltavě. Jak jistě víte, obdivoval ji i malíř Zdeněk Burian, jeden ze zakladatelů trampingu.
Historie, zajímavosti, infocentrum a další jsou soustředěny v Muzeu historie staré Vltavy v Chotilsku, které jsme v roce 2015 při cestě z výlovu ryb navštívili. Dominantou expozice je 7m dlouhý model krajiny, vytvořený výtvarníkem Miroslavem Žálkem. Zachycuje údolí řeky od Zvíkova až k počátkům Svatojánských proudů. Celá expozice rozhodně stojí za shlédnutí.
Dlouho a mnoho by se dalo vyprávět o naší krásné řece, řek českých velké máti, ke které se jak její dcery a synové vždy chceme znáti.

Dovolte, abych zakončila veršem z hymny našeho spolku:
„Jest Vltava moře naše,
a my jeho strážcové,
by Čechům cizí palaše
ji nevzali za svoje,
a proto každý Vltavan
by tasil za ni svoji zbraň.“