Vánoční schůze Vltavanu

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané V příštím roce 2017 oslavíme již 120.výročí vzniku našeho spolku Vltavan Davle. Na této tradiční schůzi jsme si v roce 2014 připomínali nezapomenutelnou obětavou práci našich předků – šífařů a vorařů na řece Vltavě, jmenovitě i těch, kteří stáli u vzniku našeho spolku. V loňském roce jsme si několika připomínkami přiblížili historii a nejzajímavější zápisy z nejstarších kronik našeho spolku. A letos jsme spolu se sestrou Veverkovou a Bílkovou připravily krátké putování Vltavou, řekou, která je bytostně spojena s naší historií a krajinou, je vlastně symbolem české minulosti. Do našich srdcí a myslí se vryla jména nerozlučně spojená s vltavským tokem : Lenora, Čertovy proudy, Rožmberk, Orlík, Zvíkov, Svatojánské proudy, Vyšehrad… Naši lásku a obdiv výstižně vyjádřil Bedřich Smetana ve své symfonické básni Vltava. Vltava je nejdelší česká řeka. Její tok je 433 km dlouhý a tvoří osu jížní části české kotliny. Název Vltava se poprvé objevuje v Letopisech fuldských r.872, později v Kosmově kronice. Již jsme si říkali, že Vltava po staletí dávala práci mnoha generacím, poskytovala živobytí lidem v těsném i vzdáleném okolí, umožňovala levně dopravovat suroviny vydobyté českýma rukama. Proto si také své řeky naši předkové vážili, dobře si uvědomovali její význam. Již Karel IV., jehož výročí si letos připomínáme, chtěl z Vltavy udělat „vodní dálnici“, po které by bylo možné levně převážet zboží a suroviny. První jezy na Vltavě byly stavěny již za Ferdinanda I. V letech 1640 až 1643 strahovské opatství na žádost Ferdinanda III. odstranilo skalisko Horních Slap, které nebezpečně zasahovalo do poloviny vltavského řečiště. Na zbytku skály byl na památku vztyčen Ferdinandův sloup, zvaný též Solný....

Poslankyně Ing. Věra Kovářová mezi Vltavany Čechy.

Při slavnostním otevření Muzea lidových staveb (Skanzenu) v Kouřimi 30. Července 2016 jsme měli tu možnost se setkat s poslankyní Parlamentu ČR, členkou rozpočtového výboru a členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ing. Věrou Kovářovou. Během naší debaty projevila zájem a činnost spolků Vltavana a zejména přípravy žádosti na zapsání na národní seznam nehmotného kulturního dědictví a přislíbila návštěvu. V souvislosti s přípravou programu spolků Vltavanu na rok 2017 a zpracování podkladů pro žádost o zapsání Vltavana Čechy na národní seznam nehmotného kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR a s tím spojené aktivity spolupráce se 3 školami, které májí zájem na projektování a realizaci některých výrobků souvisejících s prací šífařů a vorařů na Vltavě, jsme paní poslankyni 7.10.2016 pozvali na jednání do výboru Vltavana Čechy. Klubovna, muzeum v Davli a i celý záměr pro rok 2017 Vltavanu Čechy se jí líbil a přislíbila pomoc na Ministerstvu kultury při kladném vyřízení grantu na projektování a výrobu modelu šífu ve školách, se kterými máme uzavřené smlouvy a rovněž pomoc při získání sponzorů pro postavení třech tabulí vorů ke 120 výročí vzniku Vltavanu Davle. V zápise Pamětní knihy uvedla, že předpokládá, že to není její poslední návštěva spolku v Davli. Text: MVDr. Eduard Slanec Foto: Ing. Josef...

Vejvodova Zbraslav 2016

V rámci bohatého programu XXI. ročníku mezinárodního festivalu „Vejvodova Zbraslav“, který se konal v termínu 23. – 25. 9. 2016 zavítala v pátek do Davle kapela 70 er Band z Německa. Součástí festivalu je soutěžní přehlídka, která je vypsaná pro malé dechové orchestry do 25 hráčů (včetně dirigenta). Orchestry nejsou zařazovány do výkonnostních kategorií, ale musí zařadit do soutěžního programu určenou skladbu – tentokrát to byla skladba Jaromíra Vejvody : „MUZIKO, MUZIKO ČESKÁ“ v orchestrálním provedení (beze zpěvu). Pro zúčastněné orchestry jsou připravena mimo jiné v programu veřejná vystoupení v okolí Zbraslavi (zpravidla ve Vraném n/Vlt., Jílovišti a Davli) a koncert ve stanu na Zbraslavském náměstí. Zajištění podmínek pro krátkodobé vystoupení festivalové kapely v Davli a jejich pohoštění májí v režii členové Vltavanu Davle MVDr. František Dolejší a Václav Benda. Přestože autobus s kapelou přijel do Davle s více jak hodinový zpožděním, jeho přijetí i vystoupení bylo příjemné a odehrálo se v přátelské až kamarádské atmosféře. Již sama skutečnost, že si tato kapela přála vystoupit v Davli, byla pro nás více jak 50 účastníků zajímavá. Brzy se ukázalo proč. Dirigentem kapely byl pan Josef Jiskra, který se narodil v roce 1935 v Benátkách – tehdy okres Litomyšl, Po úspĕšném složení absolventských zkoušek na konservatoři (1958) a dvouleté vojenské základní službě, u vojenských hudeb v Prachaticích a Domažlicích nastoupil na místo pozounisty v symfonickém orchestru ve Františkových Lázních, kde však pobyl jen krátce. V Karlovarském symfonickém orchestru od roku 1962 pak hrál v trombonové skupinĕ více než 17 roků. V roce 1979 se rozhodl vysídlit s celou rodinou do Nĕmecké spolkové republiky, kde se zcela věnoval hudbě a komponování. Založil...

Otevření skanzenu v Kouřimi 30.7.2016

Vltavané při otevření skanzenu v Kouřimi. Regionální muzeum v Kolíně pozvalo Vltavany na slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi, které se uskutečnilo v sobotu 30.7.2016. Otevření se účastnila řada osobností veřejného života Středočeského kraje v čele s hejtmanem Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr, Karlem Hořčičkou, poslankyní Parlamentu ČR Ing. Věrou Kovářovou , členkou rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a další představitelé, kteří se podíleli na dokončení první etapy tohoto skanzenu. Zahájení se účastnilo více jak 500 lidí s dětmi. Po úvodních projevech ředitele skanzenu, hejtmana, starostky a dalších měl každý možnost všech 13 hlavních, především roubených domů si prohlédnout, seznámit se s životem usedlostí z 18. a 19. století, včetně zajímavých předmětů a nástrojů, které byly v minulosti využívány při provozování řemesel a zemědělství. Roubené domy pochází nejen z obcí okresu Kutná hora, ale i vzdálenějších míst jak patrno z názvu některých staveb jako je:„ Sýpka z Hrádku“, Sýpka z Budče“, Dům ze Strašic“, Dům z Masojed“ apod. Mimo těchto staveb byl areál doplněn ještě dalšími 7 drobnými památkami jako byla Boží muka z Kostelce nad Černými lesy, Studnou z Kozojed, Zvoničkou, Křížem, na němž je osazen na plechu malovaný korpus ukřižovaného Krista, Mariánský sloup z Konárovic, Socha sv. Donáta ze Svatbína nebo Pumpa ze Zalán. Po celou dobu hrálo několik skupin dobové skladby, obsluha a průvodci v jednotlivých objektech měli kroje/ oblečení používané v té době. V každém případě návštěva muzea v Kouřimi byla zajímavá a poučná pro všechny účastníky a dobrým námětem pro víkendové výlety celých rodin. V budoucnosti má být areál doplněn ještě dalšími 13...

Vltavan Davle v červnu 2016.

Celý červen byl pro členy Vltavanu hektický. Již 7. června se několik davelských vltavanů účastnilo zahájení nové expozice Muzea hl. m. Prahy v Podskalské celnici na Výtoni. Expozice byla zaměřena na život ve starém Podskalí. Řada obrazů, dokumentů a historického nářadí používaného při práci na vodě byla v každém případě zajímavá. Každý si mohl na modelu vyzkoušet ovládání a vedení voru po vodě. Již 10. června se bohoslužby v kostele Nejsvětější trojice v Trojické ulici, celebrované pražským arcibiskupem a kardinálem Dominikem Dukou, účastnilo 8 našich členů včetně vlajkonoše. Po bohoslužbě se uskutečnilo malé posezení  s nejvyšším českým církevním hodnostářem. Druhý den se konaly oslavy 145. výročí založení Vltavanu v Praze. Program oslav začínal již ráno v 7 hodin a pokračoval budíčkem a vztyčením státní vlajky a položením kytic k plaveckému pomníku na Výtoni. Z Davle se této slávy účastnilo celkem 35 členů. Po přivítání hostů  v parku u Podskalské celnice se uskutečnil slavnostní průvod Podskalím z ulice Na Hrobci, přes Rašínovo nábřeží, kde byla zavěšena kytice na pamětní desku v místech, kde stával hostinec U Hejduků, ve kterém byl spolek Vltavan v Praze založen. Průvod dále pokračoval na náměstí Pod Emauzy. Zde byl položen věnec k památníku československých legionářů. Průvod doprovázely dvě dechové hudby Křídlovanka a Jihočeská kapela. Jedna část průvodu se spolkovými prapory poté odešla na slavnostní valnou  hromadu. Po krátkém projevu byla udělena vyznamenání a diplomy a předneseny projevy hostů. Ostatní účastníci průvodu se za doprovodu Jihočeské kapely vrátili na Výtoň. Po společném obědě pokračovala v parku pod stany veselice za doprovodu obou hudeb. Do Davle jsme se spokojení vrátili kolem 18 hodiny. Poslední červnová akce od 16. do 19.6 2016 byl zájezd 41 členů do Lenggries v Německu, kde...

Vydařená akce Vltavanu v Purkarci.

Vltavan v Purkarci uspořádal v sobotu 14.05.2016 v  Purkarci  odpoledne od 13hodin „ Den s Purkareckými voraři“. Pozvání přijalo i 8 Vltavanů z Davle. Všichni program tohoto odpoledne hodnotili, jako zdařilou akci. Po prohlídce Muzea voroplavby v Purkarci s odborným výkladem krojovaného předsedy br. Pöschla, měli  účastníci možnost  celkem na 7  místech zhlédnou  dovednosti profesí při stavbě minitabule voru. Byla zde ukázka odkorování kmenů , zhotovení houžví z mladých smrčků, přípravy různých klínů, práci s nebozezy, kovářská zručnost při zhotovování  vorařského náčiní a postavení malé (3x1m) tabule voru. Zručnost si v rámci soutěže odzkoušely i přítomné děti pod dozorem odborných pracovníků. Celé odpoledne bylo ukázkou toho, že zkušenosti a dovednosti se stavbou vorů u Vltavanů jsou stále živým řemeslem  a zůstávají do budoucnosti kulturním nehmotným dědictvím v Čechách. Při cestě do Purkarce naše delegace navštívila i muzeum v Týně nad Vltavou, kde se zajímala především o  různé typy šífů, vorů a různého náčiní, které bylo používáno při jejich stavbě a provozování vorařského a šífařského řemesla na vodě. Zpracoval MVDr. Eduuard Slanec z podkladů Ing. Josefa...